ความเห็น 213446

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เขียนเมื่อ 

ประโยคนี้ พูดกันมาก น่าจะกว้างไปค่ะ

ดิฉันมีหลานเล็กๆ แต่ ต้องดูที่วินัยด้วย จะแล้วแต่เขาหมดคงไม่ได้

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญระดับปฐมวัย