ความเห็น 28946

รวมพลคน QA

Diamond
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
เป็นที่น่ายินดีกับโครงการสัมมนาในครั้งนี้เพราะผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้าใจแนวปฏิบัติเรื่องการพัฒนาคุณภาพสถาบันโดยใช้เกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติและได้รับทราบข้อมูลการประเมินแบบTQA ว่าในหมวดที่ 5 การพัฒนาทรัพย์กรบุคคลเน้นย้ำเฉพาะข้าราชการสาย ก ส่วนสายสนับสนุน(ข-ค-ฯลฯ)หรือ สส.โดยเฉพาะในข้อ 5.2-5.3 ในเรื่องการเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจคณะจารย์และบุคลากร(25 คะแนน)และความผาสุกและความพึงพอใจให้แก่คณาจารย์และบุคลากร(25 คะแนน) คำถามถามว่าสมมุตติว่ามหาวิยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งให้ความความสำคัญเรื่องการเรียนรู้และการสร้างแรงจูงบุคคลากรน้อยกว่าสาย ก จะถูกหักคะแนนหรือไม่ อย่างไร? คำตอบภาพรวม คือ "โดยสังคมของประเทศไทยจะไม่เท่าเทียมกันด้วยเหตุผลสายสนับสนุน ที่ว่าสาย สส.ไม่ได้ทำหน้าที่สอน ผู้ที่สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยคือสาย ก เท่านนั้น สายอื่นๆจึงมีความสำคัญรองลงมา โดยเฉพาะการส่งเสริมและให้การศึกษาในระดับสูง.. (โอพระเจ้า ยอร์จ) นี่เป็น KM ระดับมหาวิทยาลัยจริง ๆ และ ซึ่งจริงๆ แล้ว มันก็เป็นความจริงตั้งแต่แรกแล้ว สายนับสนุนต้องเข้าใจใน Career Progression ของตนว่ามี ช่องทางที่กำหนดได้แค่ไหน" นั่นหมายความว่าถ้าคุณคิดจะพัฒนาตัวเองเกินเส้นทางหรือไม่มีในเส้นทางแห่งความก้าวหน้าที่กำหนดไว้? ก็ช่วยไม่ได้ Oh! My Budhda ขอบคุณมากสำหรับองค์ความรู้ใหม่ แต่สินทรัพย์ในองค์กรอันเป็นความรู้ภายใน ขบวนการผลิตบัณทิตอันเป็นหนึ่งในสี่ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมี PROCESS ซึ่งทุกฟันเฟือง จะต้องหมุนไปพร้อมๆกันในทุกขั้นตอนและมีความความสำคัญเท่าๆกันโดยจะขาดส่วนไดไม่ได้ ดังนี้ INPUT - PROCES - OUTPUT - OUTCOME งานประชาสัมพันธ์ งานสอน บัณฑิต บัณฑิตพึงประสงค์ งานประกาศสอบ งานวิจัย ออกในสำคัญทางการศึกษา (สาย ก) งานรับปริญญาบัตร งานศิษย์เก่า รับสมัคร-คุมสอบ ลงทะเบีนยนเรียน ประกาศผลสอบ ดำเนินการขออนุมัติหลักสูตร/ประกาศ/คำสั่ง รับเข้าศึกษา ประมวลผลการเรียน งานทะเบียน ประเมินอาจารย์ บริการ/ให้ข้อมูลทางการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา (สายสนับสนุน) (สายสนับสนุน) สายสนับสนุน)(สาย ก/สส) ตามกระบวนการคร่าว ๆ ข้างต้นที่เป็น Tacit Knowledge ที่มีอยู่ซึ่งอาจจะยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์ ขอให้ท่านรองฯ ได้โปรดพิจารณาว่าถ้าเช่นนั้นการประเมินโดยใช้เกณฑ์ TQA ในหมวดที่ 5 นั้นทรัพยากรบุคคลคงหมายถึง คุณภาพของบางกลุ่ม บางสายเท่านั้น ด้วยความห่วงใย หากคณะกรรมการประเมินฯ เห็นเป็นเช่นนั้น สายสนับสนุน(สส)ก็ยินดีจะสนับสนุนต่อไปเพียงขอให้ มข.ผ่านเกณฑ์ไปด้วยดีก็ยินดี โดยไม่จำเป็นต้องให้ขวัญ-กำลังใจหรือแรงจูงใจใด ๆ สำหรับสส. ขอรับ ครับ กระผม... ปล. Explicit Knowledge ที่เคยรับทราบ ผู้บริหารมข.ไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะมีการอบรมเรื่อง การคิดเชิงระบบ แน่นอน ท่านฯ ไม่ได้มีมุมมองเดียวแค่ OUT PUT / OUT COME..VISION ของท่านฯ กว้างไกลและมีมุมมองในเชิงการบริหารภาครัฐฯ โดยให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนที่ร่วมใน PROCESS ตามหลักการ Good Gorvernance ในการบริหารแนวใหม่ ไม่ทราบว่า KM รับมาถูกต้องไหมครับ ขอให้ท่านฯ ปรมาจารย์ได้โปรดชี้แนะ จักเป็นพระคุณยิ่ง ขอขอบคุณผู้จัดสัมมนาฯ ขอขอบคุณวิทยากรเป็นอย่างสูง ด้วยความเคารพรัก