มีบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความรู้ กันอย่างสนุกสนาน และเป็นกันเอง มาก