การแลกปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสือสำรอง

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทองกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้ดำเนินการอบรมสัมมนา     ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2549 ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  จำนวน 60 คน เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรองให้เป็นแนวทางเดียวกันของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทองโดยนายบุญสืบ กลิ่นธรรม รองผู้อำนวยเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา