บันทึกที่ผ่านมา ท่าน ว.วชิรเมธี ได้นำเข้าสู่เรื่องของ "การตัดกรรมตามแนวพุทธ" (ตัดกรรมตามแนวพุทธ (๑) ... บทนำ ... (ว.วชิรเมธี)) ...

 

ตอนที่ ๒ นี้ ... เรามาทำความเข้าใจ "ความหมายของกรรม" กันก่อนนะครับ ;)

 

 

ตัดกรรมตามแนวพุทธ (๒)

ความหมายของกรรม ... (ว.วชิรเมธี)

 

 

"กรรม" ตามความหมายที่แท้ หมายถึง การกระทำทางกาย วาจา และใจ ที่ประกอบด้วยเจตนาหรือความจงใจ การกระทำที่ปราศจากเจตนาหรือความจงใจไม่จัดเป็นกรรม เช่น การหาว การง่วงนอน การหิว การเดินชนกันโดยบังเอิญ การกระทำอย่างนี้จัดเป็นเพียง "กิริยา" ไม่ถือว่าเป็นกรรม

แต่การหัวเราะเยาะเพื่อจงใจจะเยาะเย้ยคนอื่น การตั้งใจเดินชนคนอื่นเพื่อให้เขาได้รับผลอย่างใดอย่างหนึ่ง การวางแผนทำร้ายคนอื่นและลงมือกระทำการตามแผนการนั้นจนบรรลุผล หรือการตั้งใจทำบุญตักบาตร การกระทำการทุกอย่างที่เกิดจาก "เจตนา" อย่างที่กล่าวมานี้จึงจะถือว่า เป็นกรรมตามความหมายที่แท้ และกรรมที่เราทำลงไปทางกาย ทางวาจา และทางใจ จะส่งผลอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ ผลของกรรม เราเรียกว่า "วิบาก" คนไทยรู้จักคำนี้ดี จึงเอามาเรียกรวมกันว่า "วิบากกรรม" หรือแปลว่าผลของกรรม

ตามปกติคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า เรื่องกรรมคือเรื่องของการกระทำชั่ว หรือความชั่ว ความเลวร้าย แต่ความจริงกรรมเป็นคำกลาง การจงใจทำชั่วก็จัดเป็นกรรมชั่ว กรรมจึงมีความหมายได้ทั้งในทางดีและทางชั่ว ทำกรรมดีเรียก "กุศลกรรม" และทำกรรมชั่วเรียก "อกุศลกรรม"

 

 

(โปรดติดตามอ่านตอนต่อไป)

 

......................................................................................................................................

 

ความหมายของกรรม ... ทำให้เราเข้าใจคำ ๆ นี้มากขึ้นว่า กรรมมีทั้ง "กรรมดี" และ "กรรมชั่ว" ... อันคำว่า "กรรม" จึงมิได้หมายถึง การทำชั่วอย่างเดียว อย่างที่หลาย ๆ คนเข้าใจกัน

บุญรักษา ผู้เพียรทำดี ครับ ;)

 

......................................................................................................................................

 

บันทึกที่เกี่ยวข้อง ...

 

 

......................................................................................................................................

 

หนังสือธรรม

ว.วชิรเมธี (นามแฝง).  ธรรมะศักดิ์สิทธิ์.  พิมพ์ครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ: อมรินทร์ธรรมะ, ๒๕๕๒.