เครือข่ายการวางแผนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ลูกช้าง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Higher Education Planning Network “HEP Net”

          เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษาของรัฐ โดยมีผู้อำนวยการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเครือข่าย และมีสมาชิก คือ ผู้อำนวยการกองแผนงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้ตกลงความร่วมมือ และเซ็นต์ MOU ร่วมกัน ในการประชุมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552  สาระสำคัญจากการประชุม ดังนี้

1.ตราสัญลักษณ์เครือข่ายที่ประชุมผู้อำนวยการกองแผนงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

รูปแบบสัญลักษณ์เครือข่ายฯ   ที่ดร.นนท์  บุญค้ำชู ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ให้ความอนุเคราะห์ออกแบบ โดยที่ประชุมเสนอให้ใช้สีที่สดใส  มี เส้นที่ดูอ่อนกว่านี้   ซึ่งอาจจะลดขนาดของเส้นให้เล็กหรือบางลง ตัวอักษรให้อยู่นอกกรอบวงกลม หรือในกรอบด้านใน  โดยใช้ชื่อว่า “เครือข่ายการวางแผนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ”    อักษรย่อ  “กผอ”  ภาษาอังกฤษใช้ว่า “Higher  Education Planning Network  อักษรย่อ “HEP Net”  มีหลักการ  “ความร่วมมือในการพัฒนางานด้านแผนทุกมหาวิทยาลัย”

มติที่ประชุม   เห็นชอบและมอบคุณเสาวณีย์  คูพูลทรัพย์  ผู้อำนวยการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประสานกับดร. นนท์ บุญค้ำชู  และนำเสนอในคราวต่อไป

2.แนวทางการบริหารเครือข่ายที่ประชุมผู้อำนวยการกองแผนงาน

การบริหารเครือข่ายฯ   ดังนี้

1.  การตั้งคณะกรรมการ   ให้รอข้อบังคับเครือข่ายฯ  ให้เรียบร้อยก่อน

2.  งบประมาณ   ให้ศึกษาข้อมูลของที่ประชุม ปขมท.  ว่าดำเนินการได้อย่างไร

3.  ให้มหาวิทยาลัยราชภัฎและราชมงคลเข้าร่วมประชุมวิชาการและหรือพิจารณาเรื่องในภาพรวมสถาบันอุดมศึกษา

4. ชื่อที่ประชุมที่กำหนดขึ้น   ขอให้นิยามว่า  ครอบคลุมเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 28 แห่ง

มติที่ประชุม    เห็นชอบและมอบประธาน  ประสานกับประธาน ปขมท.  ในเรื่องข้อ 2

 

3.ข้อบังคับเครือข่ายที่ประชุมผู้อำนวยการกองแผนงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ร่วมกันพิจารณาข้อบังคับเครือข่ายฯ   ซึ่งจัดทำโดยผู้อำนวยการกองแผนงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

-ชื่อเครือข่ายฯ   เป็น  เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษาของรัฐ (กพอ.)  ชื่อภาษาอังกฤษ  คือ  Higher  Education Planning Network  (HEP Net) 

-บทเฉพาะกาล   ให้เพิ่มข้อ 3  ถ้าข้อบังคับนี้ประกาศใช้ ให้นับวาระประธานใหม่ ไม่นับต่อเนื่อง

 มติที่ประชุม  มอบผู้อำนวยการกองแผนงาน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รับไปดำเนินการแก้ไขต่อไป

 

4.แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553

ประเด็นการจัดประชุมเครือข่ายฯ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552   ซึ่งจะจัด  1  ครั้ง   หลังจากชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  แล้วเสร็จ  โดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   รับเป็นเจ้าภาพ  และจะจัดสัมมนาวิชาการ ปี 2553   1  ครั้ง  โดยจะจัดที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มติที่ประชุม     รับทราบและให้ประธาน  รับไปประสานงานและดำเนินการต่อไป

 

5.การเสนอโครงการวิจัยสถาบัน

การเสนอโครงการวิจัยสถาบัน   เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก สกอ.  ซึ่งโครงการฯ  ที่เสนอขอควรจะมีผลกระทบสูง ๆ

มติที่ประชุม   ขอให้ ดร.วรรณา  จากมจธ.  ช่วยคิดและทำโครงการเสนอของบประมาณจาก สกอ. ส่งให้ประธาน  เมื่อได้รับงบประมาณ  จะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยกันทำต่อไป และขอให้ คุณศิริวิช  ดโนทัย  ศึกษาเอกสารในเรื่องเกี่ยวกับ ม. ในกำกับ  มหาวิทยาลัยอื่น  หากมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจ  ให้ส่งให้ประธานได้

 

6.พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการความรู้ “เครือข่ายวางแผนอุดมศึกษา “  (ครั้งที่ 2)

จากการที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ   ไปแล้วเมื่อคราวจัดประชุมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18  มกราคม 2551  ซึ่งมี 15  แห่ง   ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดให้มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ลงนามในครั้งที่ 1  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ  เพิ่มเติมอีก  4   แห่ง  ได้แก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   สมาชิกทุกท่าน ให้ความร่วมมือและจริงใจต่อกัน พร้อมสานฝันการทำงานร่วมกันอย่างจริงจัง เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ แม้จะมีเวลาน้อย แต่ก้พร้อมเสียสละเสมอ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Higher Education Planning Networkความเห็น (21)

เขียนเมื่อ 
 1. สวัสดีครับ  จาก กองแผนงาน ม.มหาสารคาม ครับ
 2. กองแผนงาน ม.มหาสารคาม ได้เพิ่ม link banner "เครือข่ายการวางแผนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ" ไว้ในหน้าแรกของเวบไซต์กองแผนงาน  เพื่อสะดวกในการติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ
 3. ขอชื่นชมกับ ความเข็มแข็งของเครือข่ายฯ ครับ
 4. ขอบคุณครับ
ศราวุธ
IP: xxx.158.4.112
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ จากส่วนแผนงาน มหาวิทาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครับ ได้ link "เครือข่ายการวางแผนฯ" ไว้ที่เวบไซต์ของ ส่วนแผนงาน มทส. แล้วครับ

กมลวรรณ เปรมเกษม
IP: xxx.128.45.69
เขียนเมื่อ 

สวัสดีสมาชิกเครือข่ายทุกท่าน แม่โจ้ ได้ Link ในเวปไซต์กองแผนงานแล้วเช่นกันค่ะ และขอความร่วมมือแจ้งกันต่อทุก ม. ด้วยนะคะ ต้องขอขอบคุณ ผอ.เพียว มข. ที่ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด ขอปรบมือให้ค่ะ

ตอนนี้ก็คงยุ่งการเตรียมการชี้แจงงบประมาณซิคะ มีข่าวคราวอะไรก็แจ้งกันมาบ้างนะคะ ตอนนี้ก็รอลุ้น SP2 กันอยู่ ผอ.อ๋า(มน.)ส่งข่าวมาทางเมลอย่าลืมอ่านกันนะคะ

และขอประชาสัมพันธ์ การประชุมเครือข่าย คาดว่าจะจัดประมาณ 4-5 กย.นี้นะคะ แล้วจะส่งข่าวเป็นทางการอีกครั้ง ขอให้ ผอ.ทุกท่านทำตัวให้ว่างด้วยนะคะ

ขอให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรง อย่าเข้าใกล้ไข้หวัด 2009 นะจ๊ะ จะบอกให้

เขียนเมื่อ 
 1. ประชุมสัมมนา "เครือข่ายการวางแผนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ"  ครั้งต่อไป  จัดขึ้นวันที่ 4-5 กันยายน 2552  ณ ห้องประชุม Theater A อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ.วังน้อย  จ.อยุธยา
 2. ประเด็นการสัมมนา เรื่อง "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร"
 3. ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 

   รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษาเครือข่าย จะเข้าร่วมเป็นวิทยากรในวันที่ 4 กันยายน 2552

    สำหรับ กองแผนงาน ม.ขอนแก่น จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์และการจัดทำแผนอัตรากำลัง จำนวน 2 คน  

เขียนเมื่อ 

      ทีมวิชาการเครือข่ายขอแจ้งข่าวจากประธานเครือข่าย ว่าจะมีการประชุมผู้อำนวยการ/เครือข่ายต่อเนื่องจากวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ในเรื่องต่างๆ เช่น 

       1.ข้อบังคับ เครือช่าย

       2.ตราสัญลักษณ์เครือข่าย

       3.การประชุมวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ยิง่ใหญ่

เขียนเมื่อ 

    ขณะนี้ MOU ที่ส่งให้ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เซ็นต์ อยู่ที่มหาวิทยาลัย....? ไหนคะ ท่านใดเซ็นต์แล้วบ้าง ช่วยส่งข่าวด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ   

เขียนเมื่อ 

   ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายที่ประชุมผู้อำนวยการกองแผนงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ครั้งที่ 11/2552 วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

---------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ความก้าวหน้าเรื่องการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยใน กำกับของรัฐ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10 / 2552 วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2552

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ตราสัญลักษณ์เครือข่ายที่ประชุมผู้อำนวยการกองแผนงาน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

3.2 ข้อบังคับเครือข่ายที่ประชุมผู้อำนวยการกองแผนงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

3.3 การจัดอบรม เรื่อง Leading Change for Readiness

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

4.2 แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล

4.3 การเสนอโครงการวิจัยสถาบัน

ระเบียบวาระที่ 5 อื่น ๆ (ถ้ามี)

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
IP: xxx.90.85.213
เขียนเมื่อ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายวางแผนอุดมศึกษา จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์" วันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ. 2552 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้เชิญผู้อำนวยการกองแผนงานและผู้เกี่ยวข้องด้านการวางแผนจากมหาวิทยาลัยของรัฐและผู้สนใจเข้าร่วม สนใจรายละเอียดติดต่อ กองแผนงาน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทร. 035 248016,035 248019 หรือที่ www.mcu.ac.th

ศราวุธ
IP: xxx.158.4.112
เขียนเมื่อ 

ม.เทคโนโลยีสุนารี ได้เซ็นต์ใน MOU ที่ส่งมาแล้ว และได้ส่งต่อไปให้กองแผนงาน ม.เกษตร แล้วครับ

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
IP: xxx.9.170.151
เขียนเมื่อ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอขอบคุณเครือข่ายทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์" วันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ. 2552 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา หากมีสิ่งใดบกพร่อง ทางคณะทำงานขอน้อมรับคำแนะนำเพื่อพัฒนางานต่อไป และหากมีสิ่งใดที่เป็นความดีงาม ขอสิ่งนั้นเปํนพรธรรมอำนวยผลให้ทุกท่านประสบสุข และความสำเร็จ ในหน้าที่ส่วนตัว ครอบครัว การงาน เป็นนิตย์เทอญ

IP: xxx.142.1.223
เขียนเมื่อ 

การสัมมนาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัยที่ผ่านมา ได้จัดยิ่งใหญ่มาก จนผู้จัดคนต่อไปคงหวั่น ๆ เช่นกัน ในนามของเครือข่าย ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะท่านมหาสุเทพ (ผอ.กองแผนงาน) และทีมงาน ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

การบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ได้สาระอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานได้อย่างดียิ่ง รวมทั้งท่านอธิการบดี ก็ให้ความกรุณา อนุเคราะห์พาชมสถานที่ด้วยตนเอง นับว่าเป็นบุญสำหรับพวกเราเป็นอย่างสูง และก็ได้นำบุญมาฝากสำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมสัมมนาด้วยค่ะ โอกาสหน้าคงได้เจอกันนะคะ

เขียนเมื่อ 

การสัมมนาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัยที่ผ่านมา ได้จัดยิ่งใหญ่มาก จนผู้จัดคนต่อไปคงหวั่น ๆ เช่นกัน ในนามของเครือข่าย ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะท่านมหาสุเทพ (ผอ.กองแผนงาน) และทีมงาน ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

การบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ได้สาระอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานได้อย่างดียิ่ง รวมทั้งท่านอธิการบดี ก็ให้ความกรุณา อนุเคราะห์พาชมสถานที่ด้วยตนเอง นับว่าเป็นบุญสำหรับพวกเราเป็นอย่างสูง และก็ได้นำบุญมาฝากสำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมสัมมนาด้วยค่ะ โอกาสหน้าคงได้เจอกันนะคะ

เพียงเพ็ญ
IP: xxx.9.237.204
เขียนเมื่อ 

        ขอแจ้งข่าวการลงนามว่า มหาวิทยาลัยสุดท้ายที่ลงนามความร่วมมือ ครั้งล่าสุด คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขณะนี้ส่งกลับไปที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว

         "เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษาของรัฐ" ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง และจะก้าวมุ่งทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งต่อไป

เขียนเมื่อ 

ขอปรบมือให้ค่ะ ทีมวิชาการของเครือข่ายเข้มแข็งมาก อย่าลืมส่งสำเนาให้ทุก ม.ด้วยนะคะ

          สวัสดีครับ จากส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครับ ได้ Link "เครือข่ายการวางแผนฯ" ไว้ที่เว็บไซต์ของ ส่วนแผนงาน มวล. แล้วเช่นกันครับ

          พร้อมทั้งขอแจ้งข่าวสารการจัดประชุมวิชาการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2553 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับเครือข่ายการวางแผนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จัดขึ้นโดยหัวข้อการประชุมวิชาการในครั้งนี้ คือ "ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11(พ.ศ.2555-2559) ตามกรอบแนวทางการพัฒนาการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)และการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11(พ.ศ.2555-2559)" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2-3เมษายน พ.ศ.2553 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชและที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยได้เชิญผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองแผนงานและผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผนอุดมศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศเข้าร่วม รายละเอียดติดต่อได้ที่ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0-7567-3763-5

     ซึ่งกำหนดการประชุมวิชาการมีดังต่อไปนี้

วันศุกร์ที่  2  เมษายน  2553

 • เวลา 08.00 น.-08.30 น.                   ลงทะเบียน
 • เวลา 08.30 น.-08.45 น.                   กล่าวรายงาน โดย  ประธานเครือข่ายการวางแผนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
 • เวลา 08.45 น.-09.00 น.                   พิธีเปิดการประชุมวิชาการโดย รองศาสตราจารย์  ดร.ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • เวลา 09.00 น.-10.30 น.                   การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษาฉบับที่ 11(พ.ศ.2555-2559) ตามกรอบแนวทางการพัฒนาการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)โดย  ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • เวลา 10.30 น.-10.45 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
 • เวลา 10.45 น.-12.00 น.                   การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ส่งผลต่อบทบาทอุดมศึกษาไทยอย่างไรในอนาคต โดย คุณสุวรรณี  คำมั่น รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • เวลา 12.00 น.-13.00 น.                   รับประทานอาหารกลางวัน
 • เวลา 13.00 น.-15.30 น.                   การอภิปรายและแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 • ในประเด็น “ ความสำเร็จของการนำแผนสู่การปฏิบัติ
 • เวลา 15.30 น.-15.45 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
 • เวลา 15.45 น.-16.30 น.                   แลกเปลี่ยนความคิดเห็น(ต่อ)
 • เวลา 18.30 น.-21.30 น.                   รับประทานอาหารเย็นและร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ จากมวล.

วันเสาร์ที่  3 เมษายน  2553

 • เวลา 07.00 น.-08.30 น.                   รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอ๊าท์ออกจากโรงแรมที่พัก
 • เวลา 08.30 น.-09.30 น.                   นมัสการพระบรมธาตุเจดีย์  ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • เวลา 09.30 น.-10.00 น.                   เดินทางสู่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าศาลา
 • เวลา 10.00 น.-11.00 น.                 นำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่ม โดย ผู้แทนกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา
 • เวลา 11.00 น.-12.00 น.                   ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • เวลา 12.00 น.-13.00 น.                   รับประทานอาหารกลางวัน              
 • เวลา 13.00 น.-14.30 น.                   ศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมของจังหวัด(และชุมชนบ้านคีรีวง)
 • เวลา 14.30 น.-15.00 น.                   เดินทางถึงสนามบินนครศรีธรรมราช
 • เวลา 16.00 น.-20.30 น.                   เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ      1. กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน ทุกสถาบัน

     ด้วยส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์การจัดประชุมวิชาการผู้อำนวยการกองแผนงานสถาบันอุมศึษาของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ในระหว่างวันที่ 2-3เมษายน 2553

    ทั้งเนื่องจากในกระบวนการจัดส่งอาจจะมีความล้าช้า จึงขอให้สถาบันที่ยังไม่ได้รับหนังสือเชิญและรายละเอียดต่างๆ ดาว์โหลดข้อมูลได้ตามเว็บไซต์ดังต่อไปนี้ http://dpl2.wu.ac.th/meeting_plan_53.htm 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยวลัยบักษณ์

   

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน ทุกสถาบัน

ขอแก้ไขกำหนดการการประชุมวิชาการในครั้งนี้ คือ "ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11(พ.ศ.2555-2559) ตามกรอบแนวทางการพัฒนาการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)และการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11(พ.ศ.2555-2559)"  จะจัดขึ้นในวันที่ 2-3เมษายน พ.ศ.2553 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชและที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

มีรายละเอียดดังนี้

วันศุกร์ที่  2  เมษายน  2553 

 • เวลา 08.00 น.-08.30 น.                   ลงทะเบียน
 • เวลา 08.30 น.-08.45 น.                   กล่าวรายงานโดย  นางดวงพร  เดชรัตนวิไชยหัวหน้าส่วนแผนงาน  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • เวลา 08.45 น.-09.00 น.                   พิธีเปิดการประชุมวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์  ดร.ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • เวลา 09.00 น.-10.30 น.                   การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11(พ.ศ.2555-2559) ตามกรอบแนวทางการพัฒนาการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)โดย  ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • เวลา 10.30 น.-10.45 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
 • เวลา 10.45 น.-12.00 น.                   การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11(พ.ศ.2555-2559) ส่งผลต่อบทบาทอุดมศึกษาไทยอย่างไรในอนาคต โดย นางสุวรรณี  คำมั่น รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • เวลา 12.00 น.-13.00 น.                   รับประทานอาหารกลางวัน
 • เวลา 13.00 น.-15.30 น.                   แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น “ ความสำเร็จของการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยผู้จุดประกาย มีดังนี้
 • 1.  นางกมลวรรณ  เปรมเกษม ประธานเครือข่ายฯ (ผู้อำนวยการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
 • 2.  นางสุนิตย์  เทพไพฑูรย์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • 3.  นางศิริวิช  ดโนทัย ปรึกษากองแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • เวลา 15.30 น.-15.45 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
 • เวลา 15.45 น.-16.30 น.                   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเตรียมการนำเสนอ
 • เวลา 18.30 น.-21.30 น.                   รับประทานอาหารเย็นและร่วมงานเลี้ยงต้อนรับจาก มวล.
 • วันเสาร์ที่  3 เมษายน  2553
 • เวลา 07.00 น.-08.30 น.                   รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอ๊าท์ออกจากโรงแรมที่พัก
 • เวลา 08.30 น.-09.30 น.                   นมัสการพระบรมธาตุเจดีย์  ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • เวลา 09.30 น.-10.00 น.                   เดินทางสู่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา
 • เวลา 10.00 น.-11.00 น.                 นำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่มโดย  ผู้แทนกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา
 • เวลา 11.00 น.-12.00 น.                   ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • เวลา 12.00 น.-13.00 น.                   รับประทานอาหารกลางวัน
 • เวลา 13.00 น.-14.30 น.                   ศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมของจังหวัด(และชุมชนบ้านคีรีวง)
 • เวลา 14.30 น.-15.00 น.                   เดินทางถึงสนามบินนครศรีธรรมราช
 • เวลา 16.00 น.-20.30 น.                   เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ                                                             

 

หมายเหตุ        

 • 1.   กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
 • 2.   ผู้ที่ประสงค์จะศึกษาดูงานที่ชุมชนบ้านคีรีวง  กรุณาจองตั๋วเดินทางเที่ยวกลับของสายการบินนกแอร์  เที่ยวบินที่ DD7815 เวลา 19.15 น.

สวัสดีครับ จากส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครับ ขอแจ้งเส้นทางในการสื่อสารให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น หากสถาบัน/มหาวิทยาลัยใดใช่โปรแกรม MSN สามารถแอดมาติดต่อสอบถาม ได้ที่อีเมล์ [email protected] เพื่อติดต่อเกียวกับการประชุมวิชการฯ ได้อีกช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้หากอีเมล์เดิมที่แจ้งไปไม่สามารถส่งได้ขอให้ช่วยอีเมล์ดังกล่าวในการส่งข้อมูลได้อีกทางหนึ่ง ครับ

เพียงเพ็ญ
IP: xxx.42.82.97
เขียนเมื่อ 

เรียน ผอ.ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  กองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเข้าประชุมครั้งนี้ 5 คน และมีบุคลากรส่วนหนึ่ง (10 คน) ที่มาด้วย จะขอศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 (ช่วงประชุม) ได้ไหมคะ เนื่องจากเรามาทำงานกันด้วยค่ะ  

เรียน     ผู้อำนวยการกองแผนงาน  มหาวิทยาลัย/สถาบัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย    แนวทางการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ http://dpl2.wu.ac.th/meeting_plan_53.htm

                         ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีหนังสือที่ ศธ 57 04 05/ว 1596 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2553 เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการผู้อำนวยการกองแผนงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เรื่องทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11  (พ.ศ.2555-2559) ตามกรอบแนวทางการพัฒนาการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) และการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

                        เนื่องจากตามกำหนดการในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 จะเป็นช่วงแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น “ความสำเร็จของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ดังนั้น เพื่อให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บรรลุผลและเกิดประโยชน์สูงสุด  จึงใคร่ขอความกรุณาจากมหาวิทยาลัย/สถาบันในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ตามแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลที่แนบมาพร้อมนี้  โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ขอความกรุณาจัดส่งมายังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ถึงคุณฐิตารีย์  คลังทรัพย์ ที่ e-mail  :  [email protected] เพื่อรวบรวมภายในวันที่ 30 มีนาคม 2553 อีกทางหนึ่งด้วย จักขอบคุณยิ่ง

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

 ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หมายเลขบันทึก

272786

เขียน

02 Jul 2009 @ 13:43
()

แก้ไข

21 Jun 2012 @ 00:36
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ความเห็น: 21, อ่าน: คลิก