เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อยจากเวทีคุณอำนวยที่บ้านผู้หว่าน นครปฐม

จ๊ะจ๋า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
“Key Success person” เพื่อเกิด KM ในองค์กร

     ในวันที่ 17-18 เมษายน 2549 ที่ผ่านมา สคส. ได้จัดเวทีคุณอำนวยขึ้น และได้เชิญคุณอำนวยในหลายๆ องค์กรภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน เพื่อให้คุณอำนวยเหล่านั้นได้พบปะพูดคุยกัน เกิดการรวมตัวเป็นชุมชนคุณอำนวย  และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน KM ประเทศไทยต่อไป
ดิฉันขอเล่าบางช่วงบางตอนที่น่าสนใจว่า

     “บรรยากาศในช่วงเช้าของวันแรก ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด ได้นำเสนอภาพรวมโดยท่านได้ตั้งคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ร่วมงานที่เป็นคุณอำนวย ว่า การเป็น “คุณอำนวย” ต้องทำอะไรบ้าง ? และท่านได้สรุปว่า  “Key Success person” เพื่อเกิด KM ในองค์กร มีดังนี้ โดยต้องเป็นนัก..........

  • นักขายฝัน    สร้างความเข้าใจและสร้างแรงจูงใจให้กับคุณเอื้อ คุณกิจ
  • นักออกแบบ ออกแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน
  • นักสร้าง       สร้างบรรยากาศที่ดี มีความเป็นกันเอง
  • นักดำเนินรายการ ตั้งคำถามกระตุ้น จับประเด็น เชื่อมโยง
  • ผู้รอบรู้/ช่างรู้ โดยสามารถใช้เครื่องมือ และเทคนิคต่างๆ เข้าช่วย 
  • นักประยุกต์    ใช้ IT ช่วยในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่
  • นักวิเคราะห์   วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร
  • นักประเมิน    ติดตามประเมินผลการใช้ KM
  • นักสังคม       ผลักดันให้เกิด CoPs
  • ช่างชม         ใช้หลักการให้รางวัล ชมเชย ยกย่อง”
     จากรายละเอียดข้างต้นทำให้ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณอำนวยน้อยๆ ที่เริ่มทำ KM ในองค์กรของตน   และสำหรับการสำรวจตนเอง ของคุณอำนวยว่าตนขาดทักษะใดและสร้างสมบัติเหล่านั้นขึ้น เพื่อให้งานของตนดำเนินการไปอย่างสำเร็จลุล่วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM creativeความเห็น (1)

Kasem Tantanasiriwong
IP: xxx.135.58.105
เขียนเมื่อ 

     It's such a nice structure for a KM team in that it classifies various tasks according to his/her duty in the team. I believe that by doing so there would be a successful KM in that organization.