• เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ

เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อยจากเวทีคุณอำนวยที่บ้านผู้หว่าน นครปฐม

  “Key Success person” เพื่อเกิด KM ในองค์กร   

     ในวันที่ 17-18 เมษายน 2549 ที่ผ่านมา สคส. ได้จัดเวทีคุณอำนวยขึ้น และได้เชิญคุณอำนวยในหลายๆ องค์กรภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน เพื่อให้คุณอำนวยเหล่านั้นได้พบปะพูดคุยกัน เกิดการรวมตัวเป็นชุมชนคุณอำนวย  และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน KM ประเทศไทยต่อไป
ดิฉันขอเล่าบางช่วงบางตอนที่น่าสนใจว่า

     “บรรยากาศในช่วงเช้าของวันแรก ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด ได้นำเสนอภาพรวมโดยท่านได้ตั้งคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ร่วมงานที่เป็นคุณอำนวย ว่า การเป็น “คุณอำนวย” ต้องทำอะไรบ้าง ? และท่านได้สรุปว่า  “Key Success person” เพื่อเกิด KM ในองค์กร มีดังนี้ โดยต้องเป็นนัก..........

 • นักขายฝัน    สร้างความเข้าใจและสร้างแรงจูงใจให้กับคุณเอื้อ คุณกิจ
 • นักออกแบบ ออกแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน
 • นักสร้าง       สร้างบรรยากาศที่ดี มีความเป็นกันเอง
 • นักดำเนินรายการ ตั้งคำถามกระตุ้น จับประเด็น เชื่อมโยง
 • ผู้รอบรู้/ช่างรู้ โดยสามารถใช้เครื่องมือ และเทคนิคต่างๆ เข้าช่วย 
 • นักประยุกต์    ใช้ IT ช่วยในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่
 • นักวิเคราะห์   วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร
 • นักประเมิน    ติดตามประเมินผลการใช้ KM
 • นักสังคม       ผลักดันให้เกิด CoPs
 • ช่างชม         ใช้หลักการให้รางวัล ชมเชย ยกย่อง”
     จากรายละเอียดข้างต้นทำให้ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณอำนวยน้อยๆ ที่เริ่มทำ KM ในองค์กรของตน   และสำหรับการสำรวจตนเอง ของคุณอำนวยว่าตนขาดทักษะใดและสร้างสมบัติเหล่านั้นขึ้น เพื่อให้งานของตนดำเนินการไปอย่างสำเร็จลุล่วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 27226
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 1
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

     It's such a nice structure for a KM team in that it classifies various tasks according to his/her duty in the team. I believe that by doing so there would be a successful KM in that organization.