แผนงานเชิงรุกของกลุ่ม

แผนงานเชิงรุก

แผนงานเชิงรุกของกลุ่มฐานการเรียนรู้บ้านไพล

จะพัฒนาปัญหาใกล้ตัวคือ การปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผัก ไม้ผล ไม้เศรษฐกิจ และเลี้ยงสัตว์ผสมผสานให้เกิดงานและได้เงิน ให้เกิดผลในทางปฏิบัติด้วยการประหยัดเพิ่มรายได้ลดรายจ่าง

ปี่ที่ 1 ฐานจะเน้น

1.ทุกคนต้องมีพืชผักสวนครัวภายในที่นาหรือที่บ้านเป็นหลักเพื่อลดรายจ่ายให้มีผักไม้ผลไม้ผักไว้รับประทาน

2.ทุกคนต้องมีสัตว์สำรองไว้รับประทานเช่น มีปลาน้ำจืด ไก เป็ด เลี้ยงไว้บริโภคเนื้อ ไข่

3.ทุกคนต้องมีสระเก็บน้ำที่แปลงนา เพื่อใช้ปลูกหญ้่าและเสริมคันนาให้ใหญ่ขึ้น เลี้ยงวัวเพิ่มเติมเพื่อเก็บมูลไ้ว้ทำปุ๋ย

4.ทึกคนต้องมีการจดบันทึกรายรับ รายจ่ายเพื่อตรวจสภาพความเป็นอยู่ ในรอบเดือน รอบปี หัดเขียนโครงการเสนอของบประมาณจากภาครัฐและนำการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการดำเนินชีวิต

สรุปความรู้  คัดเลือกหรือคัดสรรกิจกรรมที่เหมาะกับพื้นที่ความสามารถ ความถนัดที่สามารถสร้างงานและสร้างเิงินได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฐานการเรียนรู้บ้านไพลความเห็น (0)