ตลาดนัดความรู้ ณ อุทยานแจ้ซ้อน


Road Map กศน

ตลาดนัดความรู้ ณ อุทยานแจ้ซ้อน

                 กศน.ลำปาง นำโดยท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง ผอ.คเชนทร์ มะโนใจ และกลุ่มงานพัฒนาวิชาการ ได้เชิญศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ 13    อำเภอในจังหวัดลำปางนำเสนอการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานตาม Road Map กศน. ในพื้นที่ตำบลนำร่อง ณ อุทยานแจ้ซ้อนจังหวัดลำปาง  ผู้เข้าประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ 13 อำเภอ  ข้าราชการ และครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และศูนย์การเรียนชุมชน อำเภอละ 4  คน ดิฉัน ครูรสาพร หม้อศรีใจ ครูเกวลิน อุตมะ และครูมงคล พรมตวา เป็นตัวแทนของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา ไปเข้าร่วมเสนอผลการดำเนินงานครั้งนี้ เอกสารที่เราได้เตรียมไปในการนำเสนอผลงานครั้งนี้มีหลายอย่างด้วยกันทั้งในส่วนของการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลนำร่องและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่

 • สรุปผลการดำเนินงานการนำยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ 2549-2551 ในพื้นที่ตำบลนำร่อง ตำบลใหม่พัฒนา
 • Powerpoint การสรุปผลการดำเนินงาน Road Map กศน. ในพื้นที่ตำบลนำร่อง
 • รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา
 • คู่มือระบบการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา
 • กรอบการประเมินตามระบบหลัก และระบบสนับสนุน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา
 • มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์พิจารณาเพื่อประเมินคุณภาพภายใน
   

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้สิ่งที่เป็นความภาคภูมิในของกศน. เกาะคาที่การดำเนินงานแตกต่างกศน.อื่น ๆ ได้แก่

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1ลุยถึงที่ กศน. เกาะคา ได้ดำเนินสำรวจและหาผู้เรียนโดยการจัดเวทีประชาคม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาชุมชน จนได้แผนชุมชน และได้กลุ่มเป้าหมายที่จะมาเข้าร่วมโครงการ Road Map กศน.
 • ยุทธศาสตร์ที่2  ตอบโจทย์ในใจผู้เรียนโดยใช้วิธีการหลากหลาย คือกศน. เกาะคาได้จัดกระบวนการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน โดยนำแผนปฏิบัติการ แผนธุรกิจชุมชน แผนพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน และแผนพัฒนาศาสนาศิลปวัฒนธรรม มาจัดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้:สะสมหน่วยกิตกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 5 กลุ่มอาชีพ จึงสามารถตอบโจทย์ในใจผู้เรียนได้ เพราะความเป็นจริงแล้วผู้เรียนไม่ต้องการเรียน ไม่ต้องการวุฒิทางการศึกษา สิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตคือ การหาเลี้ยงชีพ เพื่อให้ครอบครัวอยู่รอด ดังนั้นการเรียนวิธีนี้จึงถูกใจผู้เรียน คือผู้เรียนไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียน  แต่ผู้เรียนได้กระบวนเรียนรู้ องค์ความรู้จากการปฏิบัติจริงในการดำรงชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นกศน.เกาะคายังได้จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดย
 • ใช้แนวคิดการประกันคุณภาพเชิงระบบตามแนวคิดระบบ Topstar
 • พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา
 • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษา
 • จัดทำคู่มือระบบการทำงานภายในสถานศึกษา
 • จัดทำมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์พิจารณาเพื่อประเมินคุณภาพภายใน
 • จัดทำกรอบการประเมินระบบหลัก และระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 • จัดทำรายงานการประเมินตนเองตำบลนำร่อง
 •  ยุทธศาสตร์ที่ 3แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหน่วยการเรียน:สะสมหน่วยกิต เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพ ดังนั้นแหล่งเรียนรู้จึงมีทั้งแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน โดยการศึกษาดูงานสถานประกอบการ หรือชุมชนต่าง ๆ ตามความต้องการสมาชิกกลุ่มที่ต้องการจะไปศึกษาเพื่อนำเอาความรู้มาประยุกต์ตใช้กับการประกอบอาชีพของตนเอง
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผนึกกำลังเครือข่าย
 •  ร่วมกับพันธมิตรดำเนินการจัดเวทีประชาคมจากหลายหน่วยงานได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเกาะคา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะคา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา และโรงเรียนบ้านทุ่งขาม
 • การจัดกระบวนการเรียนรู้ได้รับความอนุเคาะห์วิทยากรจากสำนักงานประมงจ้งหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาสนับสนุนงบประมาณกลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง และกลุ่มนวดแผนไทย และงบประมาณการขุดลอกแม่น้ำ และสร้างสะพาน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริการเปี่ยมคุณภาพ ปรับโครงสร้างระบบบริหารใหม่ โดยพิจารณาตาม  ความสามารถของบุคคล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการดำเนินงาน จัดครูกศน. ลงประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลนำร่อง
   

จากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคาจึงได้รับการคัดเลือกจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง  สำหรับรับการตรวจการนำยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ 2549-2551 ในพื้นที่ตำบลนำร่องของจังหวัด ซึ่งสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนมาตรวจติดตามการดำเนินงานในวันที่ 1พฤษคาคม 2549
 
สิ่งที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจะนำการปรับปรุงในการดำเนินงานได้แก่
1.    การจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น ในตำบลนำร่อง
2.    การจัดทำแฟ้มสะสมงานรายบุคคล
3.    จัดทำคลังหลักสูตร
4.    การจัดตลาดนัดความรู้ประจำเดือนในพื้นที่ตำบลนำร่อง
5.    ขยายกลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้านอื่น ๆ ในพื้นที่ตำบลนำร่องโดยการจัดเวทีประชาคม เจาะลึกกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
ณราวัลย์
7 พฤษภาคม 2549

หมายเลขบันทึก: 27146เขียนเมื่อ 7 พฤษภาคม 2006 00:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 มีนาคม 2012 15:30 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)

การยกระดับความรู้ให้แก่ประชาชนไทยโดยเฉลี่ย 9.5 ปี ภายในปี2551 นั้นงานการจัดการศึกษานอกโรงเรียนเป็นเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้การจัดการศึกษาควรสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าผู้เรียนต้องการเรียนในลักษณะใดที่เรียกว่าสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน จากการทำงานโดยใช้Roadmap กศน.และได้ศึกษาความต้องการของชาวบ้านโดยการศึกษาชุมชนทำให้ทราบว่าประชาชนที่อยู่ในวัยแรงงาน ไม่ต้องการที่จะเรียนกศน.สายสามัญ แต่ต้องการเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพของตนเอง ดร.ณราวัลย์ ผอ.ศบอ.เกาะคา ได้จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบบูณรณาการหน่วยการเรียน โดยการสะสมหน่วยกิต ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองต้องการแล้ว  และยังได้วุฒิการศึกษาเพิ่มซึ่งเป็นสิ่งที่ได้เพิ่มเติมจากการได้พัฒนาอาชีพของตนเองนับว่าเป็นวิธีการเรียนในรูปแบบนี้เป็นวิธีที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง

การจัดการความรู้แบบบูรณาการ  เพื่อยกระดับการศึกษาให้แก่ประชาชนวันแรงงานนั้น  ครูได้ใช้ยุทธศาสตร์และวิธีการหลากหลายรูปแบบ ในการสำรวจข้อมูลตำบลนำร่อง คือตำบลใหม่พัฒนา ให้มีการจัดทำแฟ้มรายบุคคล  จัดทำหน่วยการเรียนสะสมของกลุ่มต่างๆ  จัดส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มลำไย ส้ม ปลากระชัง สวนพริก  สวนผัก  เพื่อยกระดับการศึกษาของประชากรวัยแรงงาน 15-59 ปี และครูตัวแทนกลุ่ม ได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการในชุมชน มอบใบประกาศเมื่อผ่านกระบวนการเรียนรู้

ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง  5  ยุทธศาสตร์ ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคาทำให้ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง  สำหรับรับการตรวจการนำยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ 2549-2551 ในพื้นที่ตำบลนำร่องของจังหวัด ซึ่งสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนมาตรวจติดตามการดำเนินงานในวันที่  1  พฤษภาคม  2549  นั้น  ทำให้ทราบว่าการทำงานของ  ศบอ.เกาะคา  ได้รับการตอบรับจากน่วยงานต่างๆ  และได้การต้อนรับจากหน่วยงานอื่นอย่างดียิ่ง
 • ขอชื่นชมในความสำเร็จของ ศบอ. เกาะคา ครับ
 • อยากทราบว่าเป้าหมาย(KV.) ของการทำ KM ในศบอ. เกาะคา เพื่ออะไร
 • ตอนนี้มี ศบอ. ที่อื่นๆ เข้ามาเรียนรู้กับ ศบอ. เกาะคา จำนวนมากทีเดียว แล้ว ศบอ. เกาะคาได้เรียนรู้จาก ศบอ. ทีอื่นๆ อย่างไรบ้างครับ
 • ตอนนี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกับบุคลากร ใน กศน.เกาะคาบ้างครับ ทั้งเรื่องการทำงาน และการเรียนรู้เรื่อง Km ที่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับ ศบอ.เกาะคา
 • ชาวบ้าน (ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) เกิดการเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้น จากวิธีการเดิมบ้าง และวิธีการใหม่ กับกิจกรรมที่ชาวบบ้านทำ สอดคล้องกับความต้องการของชาวบบ้านหรือไม่ และมีอยู่อย่างต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไรครับ

                                อยากทราบรายละเอียดครับ..

 • บันทึกมาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงลึก และทำความเข้าใจการทำ KM ใน ศบอ.เกาะคา ครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท