ตลาดนัดความรู้ ณ อุทยานแจ้ซ้อน

                 กศน.ลำปาง นำโดยท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง ผอ.คเชนทร์ มะโนใจ และกลุ่มงานพัฒนาวิชาการ ได้เชิญศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ 13    อำเภอในจังหวัดลำปางนำเสนอการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานตาม Road Map กศน. ในพื้นที่ตำบลนำร่อง ณ อุทยานแจ้ซ้อนจังหวัดลำปาง  ผู้เข้าประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ 13 อำเภอ  ข้าราชการ และครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และศูนย์การเรียนชุมชน อำเภอละ 4  คน ดิฉัน ครูรสาพร หม้อศรีใจ ครูเกวลิน อุตมะ และครูมงคล พรมตวา เป็นตัวแทนของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา ไปเข้าร่วมเสนอผลการดำเนินงานครั้งนี้ เอกสารที่เราได้เตรียมไปในการนำเสนอผลงานครั้งนี้มีหลายอย่างด้วยกันทั้งในส่วนของการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลนำร่องและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่

 • สรุปผลการดำเนินงานการนำยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ 2549-2551 ในพื้นที่ตำบลนำร่อง ตำบลใหม่พัฒนา
 • Powerpoint การสรุปผลการดำเนินงาน Road Map กศน. ในพื้นที่ตำบลนำร่อง
 • รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา
 • คู่มือระบบการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา
 • กรอบการประเมินตามระบบหลัก และระบบสนับสนุน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา
 • มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์พิจารณาเพื่อประเมินคุณภาพภายใน
   

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้สิ่งที่เป็นความภาคภูมิในของกศน. เกาะคาที่การดำเนินงานแตกต่างกศน.อื่น ๆ ได้แก่

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1ลุยถึงที่ กศน. เกาะคา ได้ดำเนินสำรวจและหาผู้เรียนโดยการจัดเวทีประชาคม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาชุมชน จนได้แผนชุมชน และได้กลุ่มเป้าหมายที่จะมาเข้าร่วมโครงการ Road Map กศน.
 • ยุทธศาสตร์ที่2  ตอบโจทย์ในใจผู้เรียนโดยใช้วิธีการหลากหลาย คือกศน. เกาะคาได้จัดกระบวนการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน โดยนำแผนปฏิบัติการ แผนธุรกิจชุมชน แผนพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน และแผนพัฒนาศาสนาศิลปวัฒนธรรม มาจัดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้:สะสมหน่วยกิตกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 5 กลุ่มอาชีพ จึงสามารถตอบโจทย์ในใจผู้เรียนได้ เพราะความเป็นจริงแล้วผู้เรียนไม่ต้องการเรียน ไม่ต้องการวุฒิทางการศึกษา สิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตคือ การหาเลี้ยงชีพ เพื่อให้ครอบครัวอยู่รอด ดังนั้นการเรียนวิธีนี้จึงถูกใจผู้เรียน คือผู้เรียนไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียน  แต่ผู้เรียนได้กระบวนเรียนรู้ องค์ความรู้จากการปฏิบัติจริงในการดำรงชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นกศน.เกาะคายังได้จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดย
 • ใช้แนวคิดการประกันคุณภาพเชิงระบบตามแนวคิดระบบ Topstar
 • พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา
 • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษา
 • จัดทำคู่มือระบบการทำงานภายในสถานศึกษา
 • จัดทำมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์พิจารณาเพื่อประเมินคุณภาพภายใน
 • จัดทำกรอบการประเมินระบบหลัก และระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 • จัดทำรายงานการประเมินตนเองตำบลนำร่อง
 •  ยุทธศาสตร์ที่ 3แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหน่วยการเรียน:สะสมหน่วยกิต เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพ ดังนั้นแหล่งเรียนรู้จึงมีทั้งแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน โดยการศึกษาดูงานสถานประกอบการ หรือชุมชนต่าง ๆ ตามความต้องการสมาชิกกลุ่มที่ต้องการจะไปศึกษาเพื่อนำเอาความรู้มาประยุกต์ตใช้กับการประกอบอาชีพของตนเอง
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผนึกกำลังเครือข่าย
 •  ร่วมกับพันธมิตรดำเนินการจัดเวทีประชาคมจากหลายหน่วยงานได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเกาะคา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะคา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา และโรงเรียนบ้านทุ่งขาม
 • การจัดกระบวนการเรียนรู้ได้รับความอนุเคาะห์วิทยากรจากสำนักงานประมงจ้งหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาสนับสนุนงบประมาณกลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง และกลุ่มนวดแผนไทย และงบประมาณการขุดลอกแม่น้ำ และสร้างสะพาน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริการเปี่ยมคุณภาพ ปรับโครงสร้างระบบบริหารใหม่ โดยพิจารณาตาม  ความสามารถของบุคคล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการดำเนินงาน จัดครูกศน. ลงประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลนำร่อง
   

จากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคาจึงได้รับการคัดเลือกจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง  สำหรับรับการตรวจการนำยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ 2549-2551 ในพื้นที่ตำบลนำร่องของจังหวัด ซึ่งสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนมาตรวจติดตามการดำเนินงานในวันที่ 1พฤษคาคม 2549
 
สิ่งที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจะนำการปรับปรุงในการดำเนินงานได้แก่
1.    การจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น ในตำบลนำร่อง
2.    การจัดทำแฟ้มสะสมงานรายบุคคล
3.    จัดทำคลังหลักสูตร
4.    การจัดตลาดนัดความรู้ประจำเดือนในพื้นที่ตำบลนำร่อง
5.    ขยายกลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้านอื่น ๆ ในพื้นที่ตำบลนำร่องโดยการจัดเวทีประชาคม เจาะลึกกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
ณราวัลย์
7 พฤษภาคม 2549