เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2549 รศ.นิวัฒ  เสนาะเมือง ประธานรุ่นการสัมมนาหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูงในการทำงานและการสร้างภาวะผู้นำ : กรณี ศึกษา Covey's 7 habits workshop รุ่นที่ 2 ได้เชิญผู้ร่วมสัมมนากลุ่ม ประชุมเพื่อช่วยกันคิด แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย ขอนแก่น ที่ประชุมเห็นพร้องกันว่าการพัฒนา คน เป็นเรื่องสำคัญ และเห็นว่า น่าจะนำ Covey's 7 habits มาบวกกับ KM โดยเริ่มจากการรณรงค์ อุปนิสัยทั้ง 7 แบบ KM (อาจจะเป็นทีละนิสัย) ต่อด้วยการสร้างวิทยากรตัวคูณ และขยายผล

ที่ประชุมได้เสนอให้มีศูนย์ อาจจะเป็นศูนย์ครบวงจรและเป็นศูนย์สัญจร มีการดำเนินการด้านตลาดแบบเชิงรุก มีการสร้างเครือข่าย ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณที่มหาวิทยาลัยได้กรุณาสนับสนุนการอบรมแก่ผู้ร่วมการสัมมนา