เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 คณะกรรมการบริหารการจัดการองค์ความรู้ มข.ได้ประชุมและให้ดำเนินการจัดการองค์ความรู้ มข ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ สมศ. หน่วยงานต้องช่วยกันคิด โดยอิงตามแบบฟอร์มของ กพร  สามารถเปิดดูได้ที่ http://www.opdc.go.th/thai/KM/KM/263,7, แบบฟอร์ม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของหน่วยงาน ………………....................

ศูนย์บริการวิชาการเป็นหัวเรือจัด Km ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 งานนี้คงได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำแผน