แผน KM

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วันก่อนไม่ได้ไปประชุมการจัดทำแผน Km ของมข เลยได้แต่ขอเอกสารมาดูและลองคิดแผน KM ของคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยล้อแผน KM ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง แผน KM ของมหาวิทยาลัยในปี 2549 นี้เน้นการจัดการความรู้สู่งานคลังพัสดุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบการเงินและบัญชี โดยมีเป้าหมาย คือ

     1.พัฒนาระบบฐานความรู้ด้านการเงินและพัสดุ

     2. กำหนดองค์ความรู้และสมรรถนะ ( Competency) เฉพาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินพัสดุทุกตำแหน่งที่สามารถนำไปกำหนด TOR ได้

     3.พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพของมข.

     4.บุคลากรการเงินพัสดุและผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ด้านการเงินพัสดุได้ง่าย

     5.บุคลากรการเงินพัสดุและผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายได้รวดเร็วและสามารแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและเป็นระบบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (0)