GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

รายละเอียดของพรบ.

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕
เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานใช้บังคับ
แทนกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกอาชีพ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ www.dsd.go.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): kmบันทึกกิจกรรม
หมายเลขบันทึก: 2702
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 3
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

ดีครับ ! เป็นพระราชบัญญัติที่ดีลูกจ้างในสถานประกอบการจะได้รับการพัฒนาศักยภาพขึ้นในทุกระดับ  ซึ่งตอบสนองนโยบายของรัฐได้อย่างชัดเจนในเรื่องของการแข่งขันหากฝีมือหรือวิธีการทำงานเราไม่พัฒนาใครจะกล้ามาลงทุนจริงไม่ครับ
"คนจร" นี่เยี่ยมจริง ๆ เข้ามาออกข้อคิดเห็น ตั้งแต่เมื่อ ศ.19 ส.ค. 20:15:42 2005 อย่างนี้ต้องเรียกว่า "แฟนพันธุ์แท้"

ขอบคุณ  คะ