ค่าตอบแทนกำลังคนในระบบสาธารณสุขยุคปัจจุบัน เป็นธรรมแล้วหรือ? [1]

     ค่าตอบแทนกำลังคนในระบบสาธารณสุขยุคปัจจุบัน เป็นธรรมแล้วหรือ เป็นคำถามที่ไม่ต้องหาคำตอบ เพราะรับรู้กันในวงกว้างว่าไม่มีความเป็นธรรมเลย และเราได้ปล่อยให้ความเหลื่อมล้ำนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสะสมมาจนถึงวันนี้ เสมือนหนึ่งเราได้ให้ความร่วมมือกับความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นนี้ด้วย เพียงเพราะเราไม่ช่วยกันพูด เราไม่มีปากเสียง ตัวแทนของเราที่ได้ยื่นข้อเสนอไปก็เงียบ เมื่อสอบถามกลับพบว่า “ผู้ใหญ่ท่านขอไว้” เพื่อแลกกับการไปช่วยขับเคลื่อน (ร่าง) พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....... ให้แทน ทั้งการพิจารณาเพื่อให้ความเป็นธรรมในเรื่องค่าตอบแทน และการขับเคลื่อน พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เป็นทั้งสองเรื่องที่กำลังคน “คนชายขอบ” ในระบบสาธารณสุขต้องรวมพลังและผลักดันให้เกิดขึ้น สำหรับบทความนี้จะขอเน้นไปที่ความเป็นธรรมของค่าตอบแทนกำลังคนในระบบสาธารณสุข เพื่อให้เห็นว่านี่เป็นผลพวงหนึ่งที่เรายังไม่มีสภาวิชาชีพของเราเอง

     ความหมายของค่าตอบแทน[2] (Compensation) คือ ค่าใช้จ่ายที่องค์การจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ จูงใจให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ค่าตอบแทนประกอบด้วย 3 ส่วน คือ คาจ้างและเงินเดือน (Wage and Salary) คาจูงใจ (Wage Incentive) และประโยชนเกื้อกูล (Fringe benefit) ปัจจัยที่ใช้กำหนดในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน มี 7 ประการ คือ 1) ระดับค่าจ้างทั่วไป (Prevailing rate) 2) ความสามารถในการจ่าย (Ability to pay) 3) มาตรฐานการครองชีพ (Standard of living) 4) คาของงาน (Job Value) 5) อำนาจการต่อรอง (Bargaining power) 6) รัฐบาล (Government) และ 7) ผลิตผลขององคการ (Productivity) 

     จากความหมาย องค์ประกอบ และปัจจัยกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น จะขอจำแนกปัจจัยกำหนดออกเป็น 2 ส่วน คือในส่วนที่บุคลากรในระบบสาธารณสุขมีเหมือนกัน และแตกต่างกันเฉพาะกลุ่ม เฉพาะคน

     1. ปัจจัยกำหนดที่เหมือนกัน หรืออยู่ภายใต้บริบทเดียวกัน คือ ระดับค่าจ้างทั่วไปตามกลไกตลาด (ขั้นต่ำสุด) ความสามารถในการจ่ายขององค์การ มาตรฐานการครองชีพในสังคม รัฐบาล และผลิตผลขององคการ ปัจจัยกำหนดทั้ง 5 ประการนี้ หากใช้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนบนพื้นฐานข้อเท็จจริงแล้วทุกคนที่เป็นบุคลากรในองค์การเดียวกันย่อมต้องได้รับเท่ากัน (ไม่ใช่เท่าเทียมกัน) ฉะนั้นการใช้ปัจจัยกำหนดเพียงส่วนนี้เท่านั้นในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจึงไม่เกิดความเป็นธรรมที่แท้จริงในระบบสาธารณสุข เพราะบุคคลย่อมแตกต่างกันในหลาย ๆ ประการ เช่น สมรรถนะ (Competence) เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้มีค่าของงานที่เกิดขึ้น (Job Value) ไม่เท่ากันหรือแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ฉะนั้นการนำเอาผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานมาเป็นปัจจัยกำหนดด้วย จึงจะเป็นวิธีการที่สร้างความเป็นธรรมได้จริง ดังจะได้กล่าวในประเด็นส่วนที่ 2 ต่อไป

     2. ปัจจัยกำหนดที่แตกต่างกัน แม้จะอยู่ภายใต้บริบทเดียวกัน ได้แก่ คาของงาน และอำนาจการต่อรอง จากปัจจัยกำหนดทั้ง 2 ประการที่เหลือจะเห็นว่าสามารถพิจารณาได้โดยสามัญสำนึก (Common Sense) ว่าเป็นส่วนทำให้ค่าตอบแทนทั้งหมดไม่เท่ากัน และบุคลากรในองค์การจะให้การยอมรับได้ทันทีหากมีเหตุผลอธิบายถึงความแตกต่างของผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นที่เรียกว่า “ค่าของงาน (Job Value)” ได้อย่างเหมาะสม แต่ “ค่าของงาน” เป็นเรื่องของนามธรรมมากกว่ารูปธรรม ซึ่งต้องอาศัยความพยายามในการอธิบายให้เห็นภาพ และการนำเสนอสู่สาธารณะ จนเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจในการต่อรอง ถึงจุดนี้ปัจจัยกำหนดนี้จึงเป็นข้อเท็จจริงเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น หรืออาจจะไม่ถึงครึ่งหนึ่งด้วยซ้ำ ที่ถูกนำมาใช้ในการกำหนดค่าตอบแทน ที่เหลือถูกปกปิดอยู่เพราะการนำเสนอถึง “ค่าของงาน” และการรวมพลังจนเป็น “อำนาจการต่อรอง” กลุ่มไหนหรือใครมีมากกว่า กลุ่มนั้นได้ไป มีให้เห็นเป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์มากมายในสังคมนี้ ซึ่งบทความนี้ไม่อยากพาดพิงไปถึง (ด้วยเชื่อว่าเรารับรู้กันอยู่แล้ว) 

     นักรบผู้กล้าในระบบสาธารณสุข ที่คอยระวังหน้าไม่ให้ประชาชนเจ็บป่วย ให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีความสุข เพื่อจะให้ข้างหลังไม่ต้องรับภาระหนักเกินไป แต่ข้างหลังกลับใช้เวลาที่เหลือสร้างฐานะความร่ำรวยให้แก่ตนเองอย่างชอบธรรม ในขณะที่ประชาชนหากเจ็บป่วยไม่มากมายนัก ท่านก็ติดอาวุธกึ่งอัตโนมัติให้นักรบเหล่านี้เพื่อสามารถจัดการเองได้ แต่ท่านไม่ได้ให้อิสระแห่งวิชาชีพ ท่านให้ดำเนินการภายใต้อำนาจแห่งท่าน ก็ชอบธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน รวมถึงเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐได้อย่างชัดเจน เพราะต้นทุนส่วนนี้ถูกมาก ไม่แพงเหมือนที่ท่านต้องจัดการเอง และประชาชนก็เข้าถึงได้ง่ายกว่า สำหรับ “ค่าของงาน” หากพิจารณาในเชิงปริมาณก็มีมากขึ้นตามที่ท่านติดอาวุธกึ่งอัตโนมัติให้ รวมถึงนโยบายที่ท่านช่วยกำหนดเพิ่มเติมอีก และสามารถบรรยายได้ทั้งหมด เชิงคุณภาพเราก็เร่งพัฒนาทั้งเชิงเทคนิคบริการและคุณภาพเชิงสังคม ต้องยอมรับว่าเรามีคุณภาพในสายตาประชาชนมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง แต่เราใช้เกณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมาวัด เพราะเราวัดจากวิญญาณความรู้สึกของประชาชน ที่เขาได้แสดงออกมา และให้การยอมรับว่าเราเป็นพี่ เป็นน้องของเขา เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกับเขา

     ในด้านความประหยัดก็เป็นที่ยอมรับกันในวงวิชาการว่าการจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิที่เป็นแนวหน้าตามหน้าที่ของเรานี้มีต้นทุนน้อยที่สุดทั้งต้นทุนภาครัฐเอง และต้นทุนด้านประชาชนด้วย[3] ด้านประสิทธิผลก็ดูได้จากความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่ถูกสั่งการลงมา และดูจากความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมกันสร้างสุขภาพ อย่างเช่นกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มองค์กรผู้สูงอายุ หรือชมรมด้านสุขภาพต่าง ๆ ค่าของงานมีอะไรอีกหรือที่เราไม่ทัดเทียมกับวิชาชีพอื่น ๆ หรือเป็นเพราะเราไม่มีอำนาจต่อรองใด ๆ หรือเป็นอาชีพที่บริษัทไม่รับ และโรงพยาบาลเอกชนก็ไม่เอา หรือเพราะเราอยู่ไกลเกินไปที่จะเรียกร้องออกเสียงให้ได้ยินไปถึงใจกลางเมืองหลวง หรือเพราะเราไม่มีเครือข่ายองค์กรที่กฎหมายให้การรับรองในการออกมาทำหน้าที่อธิบายให้เห็นภาพ “ค่าของงาน” ที่ได้เราได้ร่วมกันปฏิบัติด้วยจิตวิญญาณ ต่อสังคมสาธารณะ

     “คน (สธ.) ชายขอบ” ทั้งหลายที่เป็นนักรบแนวหน้า ท่านอย่าได้ละทิ้งสิ่งที่เคยทำมาในอดีต เพียงเพราะมีการสร้างกระแสเชิงรุก และให้คนกลุ่มหนึ่งมาทำแทนท่าน และไม่ใช่การปฏิเสธคนกลุ่มนั้นด้วยการไม่ให้เขาทำ แต่เราต้องร่วมกันทำเพื่อประชาชน การให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนนั้น “หมออนามัย” ทำมานานแล้ว แต่ไม่ค่อยได้นำเสนอออกทางโทรทัศน์ หรือถูกเสนอผ่านสื่ออื่น ๆ มากนัก ต่อมาเมื่อกลุ่มวิชาชีพอื่นในระบบสาธารณสุขลงมาจับ ลงมาเล่น ตามแนวนโยบาย เขาก็เอาไปอ้างเป็น “ค่าของงาน” อย่างชอบธรรมอยู่ฝ่ายเดียว การร่วมกันสร้างสุขภาพแก่ประชาชนเชิงรุกโดยทีมสุขภาพที่เป็นสหวิชาชีพ เป็นสิ่งถูกต้องแล้ว ท่านจะถูกผลักออกมาเสีย หรือเดินออกมาเองจากการรับรู้ของสังคมสาธารณะไม่สำคัญ แต่ตอนนี้ขอให้ทบทวนและร่วมเป็นทีมสุขภาพเพื่อสุขภาวะของประชาชนต่อไปอย่าท้อถอย หรือหมดกำลังใจ ทุกอย่างสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาให้สู่จุดสมดุลได้ โดยใช้พลังปัญญา (องค์ความรู้) พลังของเครือข่าย และพลังภาคการเมือง

     ดังที่ได้กล่าวไว้ว่าการไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนในระบบสาธารณสุขมีสาเหตุหลักจากการขาดปัจจัย 2 ประการ คือ “คาของงาน” ซึ่งในข้อเท็จจริงนั้นมี แต่ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครรับรู้ หรือทำเป็นไม่รับรู้ หรือว่างานในหน้าที่ที่เราปฏิบัติอยู่ในแต่ละวันขณะนี้ไม่มีค่าอะไรเลยจริง ๆ เป็นประการที่หนึ่ง และประการที่สอง คือการไม่มีอำนาจต่อรอง ตามทัศนะของผู้เขียนเห็นว่าการไม่มีองค์กรตัวแทนวิชาชีพที่ชอบธรรม และถูกต้องตามกฎหมายมากกว่า เป็นสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังของการไม่ได้รับความเป็นธรรมครั้งนี้ แต่ในการแก้ปัญหานี้ควรจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมเป็น 2 ระยะ คือ
     1. ยุทธศาสตร์ระยะสั้น เป็นการแก้ปัญหาในปัจจุบันด้วยการรวมพลังเท่าที่มีสร้างอำนาจต่อรองด้วยการอธิบายให้เห็นภาพ “ค่าของงาน” และการนำเสนอสู่สังคมสาธารณะ หรือสร้างอำนาจต่อรองรูปแบบอื่น ๆ ที่พลังของเครือข่าย “คน (สธ.) ชายขอบ” จะเห็นพ้องต้องกัน
     2. ยุทธศาสตร์ระยะยาว เป็นการผลักดันให้มีองค์กรตัวแทนวิชาชีพที่ชอบธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยการร่วมกันขับเคลื่อน พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....... ให้มีผลบังคับใช้ให้เร็วที่สุด เพื่อลดลักษณะความไม่เป็นธรรมที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต พร้อม ๆ กับการเรียกร้อง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....... ให้เดินหน้าต่อไปได้แล้ว
     การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 2 ระยะ ต้องอาศัยพลังของเครือข่ายก่อน เพื่อสร้างหรือทบทวนหรือรวบรวมพลังแห่งปัญญา (องค์ความรู้) จากนั้นขอให้ท่านเชื่อมั่นว่าพลังจากภาคการเมืองจะถูกดูดโดยเครือข่ายที่มีปัญญาเข้ามาร่วมยุทธศาสตร์นี้เอง

     หมายเหตุจากผู้เขียน : บทความนี้เป็นทัศนะส่วนตัวของผู้เขียน ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ผู้เขียนสังกัดอยู่ หรือผู้บังคับบัญชาของผู้เขียนแต่อย่างใด

[1] ผู้เขียน : อนุชา  หนูนุ่น [สศ.บ. (บริหารสาธารณสุข), วท.ม. (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข)]
[2] เอกสารเผยแพร่วิชาการ “โครงสร้าง/การบริหารบุคคล” สำนักงาน ก.พ. (2548)
[3] สุพัตรา  ศรีวณิชชากร และคณะ (2539) ;อารี  วัลยะเสวี และคณะ (2542)