การรับสมัครนักศึกษาศบอ.เกาะคา

ลุยถึงที่

การรับสมัครนักศึกษากศน ภาคเรียนที่ 1/2549

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา ได้รับสมัครนักศึกษาในแต่ละศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 9 แห่ง ใน 9 ตำบล 1 เทศบาล 76 หมู่บ้าน โดยครูการศึกษานอกโรงเรียน ได้วางแผนการรับสมัคร และลงทะเบียนเรียนนักศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ โดยนำยุทธศาสตร์ตาม ROAD MAP ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลุยถึงที่ มาใช้ คือ

  1. ขอความอนุเคราะห์ผู้ใหญ่บ้านให้ประกาศเสียงตามสายทุกวัน ไปหาที่บ้านเป็นราย ๆ โดยดูจากรายชื่อจากการสำรวจข้อมูลผู้ใช้แรงงาน ( แบบสำรวจผู้ใช้แรงงาน 15 – 60 ปี)
  2. ประสานงานกับเครือข่าย อสม. ผู้ใหญ่บ้าน ศิษย์เก่า ผู้นำกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษา
  3. ประชาสัมพันธ์วิธีการจัดเรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้สมัครฟัง เพื่อให้ผู้สมัครสามารถตัดสินใจเลือกวิธีเรียนได้ตามความต้องการ ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่
  4. การจัดเวทีประชาคม ในพื้นที่เพื่อรับทราบความต้องการ และจักการศึกษาตามความต้องการ
  5. ติดป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ในทุกพื้นที่

จากการใช้วิธีการดังกล่าว ทำให้ได้ผู้เรียนในพื้นที่ จำนวน 912 คน แยกเป็นพื้นที่ปกติ จำนวน 653 คน และพื้นที่นำร่อง จำนวน 259 คน มีรายละเอียด ดังนี้ตำบลศาลา 105 คน ตำบลเกาะคา 81 คน ตำบลไหล่หิน 50 คน ตำบลลำปางหลวง 129 คน แยกเป็นพบกลุ่มที่ศูนย์การเรียนชุมชนกับครูศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 115 คน และพบกลุ่มกับครูประจำกลุ่มที่บ้านกองหาญ จำนวน 14 คน ตำบลท่าผา 83 คน ตำบลนาแก้ว 92 คน ตำบลนาแส่ง 64 คน ตำบลวังพร้าว 45 คน กลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้องลำปาง จำนวน 4 คน ทั้งหมดได้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ในส่วนพื้นที่ตำบลใหม่พัฒนา ซึ่งเป็นตำบลนำร่องในการยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มประชากรวัยแรงงาน ได้แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้ บ้านโป่งร้อน มีผู้ลงทะเบียนเรียน จำนวน 27 คน ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเข้ม โดยครูประจำกลุ่ม 10 คน ลงทะเบียนเรียนโดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้แบบสะสมหน่วยการเรียน กลุ่มปักจักร 7 คน กลุ่มนวดแผนไทย 10 คน บ้านดอนธรรม ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเข้ม โดยครูประจำกลุ่ม 36 คน แม่ปาง ใช้วิธีจัดการเรียนการสอนแบบเข้ม โดยครูประจำกลุ่ม 18 คน บ้านต้นผึ้ง ใช้วิธีจัดการเรียนการสอนแบบเข้ม โดยครูประจำกลุ่ม 39 คน บ้านทุ่งขาม ลงทะเบียนเรียนโดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ แบบสะสมหน่วยการเรียน จำนวน 72 คน แยกเป็น กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง 7 คน กลุ่มปลูกพริก 25 คน กลุ่มปลูกผัก 13 คน กลุ่มลำไย 15 คน กลุ่มสวนส้ม 12 คน บ้านสันตินิคม ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเข้มโดยครูประจำกลุ่ม 16 คน และศูนย์การเรียนชุมชนตำบลใหม่พัฒนา 52 คน

นางสาวสายฝน พันธ์สิทธิ์

5/05/49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยการเรียนรู้ของชุมชนความเห็น (1)

ณราวัลย์
IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 

ยทธศาตร์ลุยถึงที่ทำให้ได้นักศึกษาเกือบ 1000 คน หมายความว่าครูทุกคนได้ทุ่มเท และเสียสละเวลาส่วนตัว  เนื่องจากการพบนักศึกษารายตัวตัองไปในเวลากลางคืน ชาวบ้านจะไปประกอบอาชีพไม่อยู่บ้าน ดิฉันขอชื่นชม และให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานทุกท่านค่ะ

ณรราวัลย์

5 พ.ค. 49