เรียนมาเกือบจะสำเร็จการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาอยู่แล้ว แต่ความเคลือบแคลงในใจ ยังหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้กับรายวิชาที่เรียน วันนี้ก็เลยตั้งใจศึกษา ค้นคว้าหาความหมายของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงได้ความหมายพอสรุปได้เป็นของตนเอง ดังนี้

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เป็นเทคนิคการสอนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยคอมพิวเตอร์จะเก็บโปรแกรมการสอน ควบคุมการนำเสนอบทเรียน และทดสอบจนผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของบทเรียน

ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สรุปได้ 6 ประเภท ดังนี้

1. บทเรียนเพื่อเสนอเนื้อหา (Tutorial)
2. บทเรียนเพื่อการฝึกปฏิบัติ (Drill and Practice)
3. บทเรียนเพื่อจำลองสถานการณ์ (Simulation)
4. บทเรียนในลักษณะของเกม (Game)
5. บทเรียนในลักษณะของการทดสอบ(Test)
6. บทเรียนเพื่อการฝึกการแก้ปัญหา (Problem Solving)

ซึ่งคำว่า CAI WBI e-book e-learning ต่างก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการนำเสนอบทเรียนเหมือนกัน แต่ก็มีความแตกต่าง ขณะนี้กำลังศึกษาให้ชัดเจนขึ้นและจะนำเสนอในโอกาสต่อไป ติดตามได้ที่นี่นะค่ะ