การบริการด้านสารสนเทศ

การบริการด้านสารสนเทศที่เป็นเลิศ

วันนี้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย 1. นายสุรศํกดิ์  แก้วคำแสน เป็นประธาน 2. นางวิยะดา  รัตนเพชร เป็นรองประธาน  3. นางมัทรี  วรรณชัย เป็นกรรมการ 4. นางสาวจิตรา  เบ็ญทอง เป็นกรรมการ 5. นางสาวยุพาภรณ์  สุปัจชา  เป็นกรรมการ 6. นายวิญญ์  สาสุนันท์ เป็นกรรมการ 7. นางสาวศุภนิดา  วันทาดี เป็นกรรมการ 8. นางฤทัยรัตน์  เจษฎากุลทวี เป็นกรรมการ 9.  นางมลิวรรณ  เบ้าวัน  เป็นกรรมการ 10. นางสาวอรนุต  หาทองคำ เป็นกรรมการ 11. นางสาวสุวารี  เขียวคำ  เป็นกรรมการ 

ทุกท่านมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาคุณภาพด้านสารสนเทศของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการให้เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศด้านการบริการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริการด้านสารสนเทศความเห็น (0)