เพื่อให้ลูกจ้างได้รับทราบและเข้าใจในการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง การปฏิรูประบบราชการแนวใหม่ การแลกเปลี่ยนความรู้ในกระบวนการ (KM) การสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานและการให้บริการ ในวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม  2549  ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์