โสเหล่ แปลว่า การพูดคุย ปรึกษาหารือกันในหมู่ประชาชน  ซึ่งภาคประชาชนอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรม โสเหล่ขึ้น เป็นประจำ  ดังในภาพถ่ายจากบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด  กิจกรรมเหล่านี้ถือเป็นการเข้ามีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ในระดับหนึ่งที่ควรมีเสียง มีสิทธิ  และมีส่วนในการบริหารกิจการของจังหวัดและชุมชน  สมควรจะมีการขยายผลให้ยั่งยืนต่อไปในทุกจังหวัดและชุมชน