การขออนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้ขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้ารวมทั้งผู้ค้าต้นยางต้องมีใบอนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

วันนี้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับยางพารามาเล่าสู่กันฟัง  เพื่อให้ผู้ค้า และผู้ขยายพันธุ์ต้นยางมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกล้ายาง..

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง การขออนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า

เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้าโดยมิได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และไม่ได้ขยายพันธุ์จากต้นยางพันธุ์ดีตามหลักวิชาการ ถือเป็นการกระทำผิดตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542

ฉะนั้น เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ปลูกยาง อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

ข้อ 1 ผู้ขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้ารวมทั้งผู้ค้าต้นยางที่ไม่มีใบอนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ต้องยุติการขาย หรือจำหน่ายพันธุ์ต้นยางในครอบครอง

ข้อ 2 ผู้ประสงค์จะขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้าต้องยื่นขออนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้าได้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด เกษตรจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการของกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่

ข้อ 3 ผู้ที่กระทำความผิดตามข้อ 1 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542

ข้อ 4 ในกรณีที่มีเหตุอันควรเพื่อตรวจสอบพันธุ์ต้นยาง พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ หรือ ยานพาหนะใด ๆ ได้ และมีอำนาจในการยึดหรืออายัดต้นยาง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางได้ ตามมาตรา 41 (3) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542

ข้อ 5 ผู้ใดไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามข้อ 4 ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสามพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2548

 

(นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์)

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon Horticultural RCความเห็น (0)