นโยบายด้านสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย

สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องออกกำลังกายครับ

       ตามที่สำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ส่วนหนึ่งได้เห็นความสำคัญว่าในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี โดยปกติจะเน้นในเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดของสถานที่ แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร และในปีงบประมาณ 2549 สำนักงานเลขานุการได้เสนอโครงการสหเวชศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพ เพื่อตรวจสุขภาพประจำปีให้กับบุคลากร หลายหน่วยงานในมน. ขณะนี้จะมีการออกกำลังกายกันทุกวันพุธ เป็นเรื่องที่ดีที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ (สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องออกกำลังกายครับ) ทางสำนักงานเลขานุการได้มีการหาค่าดัชนีมวลกายของบุคลากรสายบริการแล้ว ส่วนใหญ่มีภาวะต่ำและเกินกว่าปกติเล็กน้อย ส่วนเรื่องสมรรถภาพทางกายเป็นเรื่องที่จะต้องส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สำหรับเรื่อง EQ เป็นเรื่องสำคัญอีกเช่นกันที่จะทำให้บุคลากรทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (วาระพิเศษ) คณะกรรมการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ได้เสนอเรื่อง นโยบายด้านสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยเข้าที่ประชุม และที่ประชุมได้ผ่านความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำมาแบ่งปันให้หน่วยงานที่สนใจได้รับทราบ

นโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

1. คณะฯ จะป้องกันไม่ให้บุคลากรเกิดการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานในทุกกรณี และ   ส่ง  เสริมให้บุคลากรมีการออกกำลัง เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ

2. คณะฯ จะดูแลสถานที่ทำงานทั้งบริเวณภายในและบริเวณรอบอาคารให้ถูกสุขลักษณะ

นโยบายด้านความปลอดภัย

1. คณะฯ จะป้องกันอุบัติเหตุ และสาธารณภัย อันจะเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน พร้อมทั้งมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2. คณะฯ จะเสริมสร้างให้บุคลากรมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ทั้งการให้ความรู้และการฝึกอบรม

     การพัฒนาคนจะได้ครบทั้ง 3 มิติครับ (คนดี คนเก่ง คนแข็งแรง)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)