User Involvement with System Developmet

วิธีการและปัญหาในการให้ผู้ใช้มีส่วนร่วม (User Involvement) ในการพัฒนาระบบ

ดิฉันคิดว่าวิธีการที่จะทำให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบควรเริ่มจากการสร้างการเรียนรู้ หรือจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ใช้งานให้มากขึ้น โดยเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการพัฒนาระบบว่ามีส่วนสำคัญต่อการจัดการความรู้ในองค์กร และสามารถสร้างการพัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้น ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าผู้ใช้งานทุกคนมีศักยภาพทางสมองเท่าเทียมกันไม่มีใครโง่หรือฉลาดกว่ากัน แต่ละคนมีเซลล์สมองคนละนับแสนล้านเซลล์เท่ากัน สามารถเรียนรู้ได้เหมือนกัน แต่การจะสร้างให้ผู้ใช้เข้าถึงการมีส่วนร่วมที่ดีได้นั้น สามารถทำได้หลายวิธี อย่างแรกคือ การสร้างการกระจายอำนาจเป็นชุมชนแบบประชาธิปไตย เพื่อให้เกิดวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มีกรอบ กติกาให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม สร้างความอยาก (willing heart) ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น อย่างที่สอง ทำให้เกิดบรรยากาศของปัญญา เกิดการใฝ่รู้ การแสวงหาปัญญา มีการส่งเสริมและให้รางวัล  นอกจากนี้ การสร้างระบบและบทบาทของระบบสารสนเทศในองค์กร การพัฒนาระบบ ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และการวางแผนระบบสารสนเทศในองค์กร ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความพร้อมให้ผู้ใช้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นนอกจากความอยากที่จะมีส่วนร่วมในตัวของผู้ใช้งานแล้ว

ในส่วนของปัญหาในการให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ บางครั้งอาจสร้างความยุ่งยากมากขึ้น เนื่องจากระบบจะสามารถดำเนินงานได้จากคนหรือผู้ใช้งานดังนั้นควรสร้างระบบการควบคุมในการพัฒนาระบบให้ไปในทิศทางเดียวกัน ให้มาตรฐานตามที่แต่ละองค์กรได้ตั้งเอาไว้

ตัวอย่างองค์กรที่ดิฉันอยู่ปลูกฝังให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบมากขึ้น เช่น การสร้างระบบสารสนเทศที่เชื่อมต่อกัน ระหว่างที่ทำงานต่างไซด์งาน ผ่านทางระบบที่มีคุณภาพ โดยสร้างกฏเหล็ก เพื่อเป็นการควบคุม เช่น การห้ามส่งข้อมูลที่มีความจุสูง เพราะจะมีผลต่อการล้าช้าและสร้างความถ่วงการทำงานของระบบ, การห้ามส่งรูปที่ไม่เหมาะสมต่อการทำงานในองค์กร เป็นต้น ในเมื่อองค์กรสร้างการมีส่วนร่วมโดยอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพแล้ว การช่วยบำรุงรักษาระบบจึงเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ควรจะจิตสำนึกในจุดนี้

จากการที่เราเข้าใจถึงวิธีการและปัญหาในการให้ผู้ใช้เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ จะทำให้เราสามารถนำความรู้จากการศึกษาดังกล่าวมาช่วยในการปรุบปรุงและพัฒนาระบบได้ดียิ่งขึ้น โดยพยายามศึกษาความสำเร็จจากการใช้วิธีการดังกล่าว หากยังค้นพบว่ายังเจอปัญหาก็นำปัญหานั้นๆ มาปรับปรุงแก้ไขหาข้อสรุป และสร้างการพัฒนาแบบยั่งยืนได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM @ MBA, PSUความเห็น (0)