วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา เพื่อพิจารณารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การศึกษาผลการทำผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 3 ที่มีต่อคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นทุนปี 2547 ดำเนินการวิจัยโดย ดร.สนธิรัก เทพเรณู และคณะ การประชุมในวันนี้ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมวิพากษ์ด้วย นอกจากคณะผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิจัยตามรายงานการวิจัยนี้แล้ว ยังมีข้อมูลเชิงประจกษ์บางประเด็นที่น่าสนใจ ที่คณะผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึก พบว่านักเรียน ป. 1 มีศักยภาพสูงกว่านักเรียน ป6 ในบางโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร ซึงแสดงให้เห็นว่ามีคุณภาพต่างกัน ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตุว่าน่าจะขึ้นอยู่กับผู้สอน เพราะเมื่อผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้เรียนถึงคุณลักษณะที่ดีของครูผู้สอน นักเรียนไม่ทราบว่าลักษณะครูดีเป็นอย่างไร แต่รู้ว่าลักษณะครูดีคือสอนดี  ในประเด็นการทำผลงานวิชาการของครู  ครูที่ไม่ได้ทำผลงานวิชาการมองครูที่ทำผลงานวิชาการคนละระดับกัน  ครูที่ทำผลงานทางวิชาการจะได้รับการชื่นชมมากกว่า  ครูบางโรงเรียนที่คณะผู้วิจัยไปสัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า ครูที่มีผลงานทางวิชาการได้รับสิทธิมากมาย เช่น เงินประจำตำแหน่ง แต่การทำงานยังไม่เหมาะสม ซึ่งสะท้อนความรู้สึกของครูว่าผู้บริหารได้ดูแลปัญหาเหล่านี้เพียงใด  แม้แต่ผู้บริหารโรงเรียนที่คณะผู้วิจัยไปสัมภาษณ์ก็กล่าวถึงครูที่ทำผลงานวิชาการว่ายังทำงานไม่เต็มที่  ข้อมูลเหล่านี้ผู้วิจัยได้นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยในวันนี้ ท่านประธาน คือ ดร. พจนา  ว่องตระกูล  ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ขอให้ผู้วิจัยสรุปข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการวิจัยนี้ทำเป็นรายงานต่างหากจากรายงานการวิจัยเพื่อนำเป็นข้อมูลเสนอผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  รายละเอียดของรายงานการวิจัยนี้ เมื่อผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้ว ท่านสามารถดาวโหลดได้ที่ http://www.moe.go.th/wijai ครับ