เนื่องจากมีหนังสือด่วนที่สุด จากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องให้มหาวิทยาลัยยื่นขอรับการจัดสรร งบประมาณ ฯ สำหรับดำเนินการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2549

         จึงขอเชิญกรรมการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 26 ส.ค.48 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกมิ่งขัวญ มหาวิทยาลัยนเรศวร

         เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยดีขอให้ทุกท่าน โทรฯ ปรึกษาหารือข้อมูลเบื้องต้น ได้จากเมจิ (คุณเอมอร) เบอร์ภายใน 2447

         วิบูลย์ วัฒนาธร