การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

ประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

                การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เป็นการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียน  ซึ่งผู้เรียนจะร่วมกันระดมความคิดออกเป็น  Mindmap  ครูเป็นเพียงที่ปรึกษา/ผู้กระตุ้น  ให้ผู้เรียนคิดกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องการ  และครูเป็นผู้ประสานกับสถานประกอบการ/ภูมิปัญญา  ในการจัดกระบวน และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน  เป็นความรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตได้จริง

                ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาแส่ง  ได้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  ให้กับนักศึกษา  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2544 ในเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ  เช่น  นักศึกษากลุ่มบ้านหาดปู่ด้าย  เรื่องเห็ดหาดปู่ด้าย  ซึ่งนับว่าประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำกระบวนการเรียนรู้  เรื่อง การเพาะเห็ดอย่างต่อเนื่อง สามารถนำมาประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้  ตัวอย่างเช่น นางสาวสายใจ  พรมปัญญา  นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ซึ่งเดิมนางสาวสายใจ  มีอาชีพรับจ้างรายวันกับสถานประกอบการแห่งหนึ่ง  ซึ่งรายได้ไม่พอเลี้ยงครอบครัว       และได้สมัครเรียน กศน. ในภาคเรียนที่  2/2548  กลุ่มนักศึกษาบ้านหาดปู่ด้าย  ได้ร่วมระดมความคิดย้อนถึงสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนในด้านอาชีพ ซึ่งหมู่บ้านหาดปู่ด้ายประกอบอาชีพหาของป่าขายตามฤดูกาล  เช่น เห็ด  หน่อไม้ ผักหวาน  ไข่มดแดง ฯลฯ  กลุ่ม นศ.จึงได้ร่วมกันคิดที่จะหาสิ่งทดแทนของป่าที่หามาขาย " เห็ด" จึงจุดประกายความคิดให้  นศ. ที่คิดจะทำทดแทน  เพราะปีหนึ่ง ๆ จะนำรายได้สู่ชุมชนไม่น้อย และเป็นฤดูกาลเท่านั้น  จึงได้ร่วมกับวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และได้หัวข้อ  เรื่อง  เห็ดหาดปู่ด้าย  และนำมาปฏิบัติขั้นตอนแรก  ได้นำ  นศ. ศึกษาดูงานการเพาะเห็ดหอมที่บ้านปางมะโอ  อ.แม่ทะ และเห็ดลม  เห้ดนางฟ้า  นางรมย์  ขอนขาว และเห็ดฟาง ที่บ้านทุ่งบ่อแป้น อ.ห้างฉัตร จากนั้นได้นำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้  ของการเพาะเห็ดที่จะได้ผล  ทั้งทางด้านสภาพดินฟ้าอากาศ และสภาพแวดล้อม และประกอบกับในหมู่บ้านยังไม่มีใครทำ  จึงได้เลือกที่จะอบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า นางรมย์ เห็ดลม  ขอนขาว และเห็ดฟาง  ในหลักสูตร  20  ชั่วโมง

                   เมื่อการอบรมจบหลักสูตร  จึงได้ร่วมกันลงหุ้นคนละ  100  บาท  จำนวน  20  หุ้น  โดยได้แต่งตั้งคณะทำงาน  ซึ่งต่อมาสามารถเก็บดอกผลขาย  ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด  นางสาวสายใจ  พรมปัญญา  จึงได้ทำการเพาะเห็ดที่บ้าน  โดยได้กู้เงินมามาทำการเพาะเห็ด  จำนวน  3,000  บาท  และเมื่อขายได้จึงนำเงินต้นที่กู้มาส่งคืน และนำผลกำไรที่เหลือจากที่ใช้จ่ายมาขยายโรงเพาะเห็ดต่อ  ซึ่งขณะนี้  นางสาวสายใจ  ไม่ต้องไปรับจ้างตามสถานที่ประกอบการณ์  และสามารถนำรายได้จากการเก็บเห็ดที่เพาะขาย  พอเลี้ยงครอบครัว และมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น  จึงเป็นที่น่าภูมิใจ

                                                                              ปวีณา   ทองคำฟู

                                                                                   3 พ.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการความเห็น (3)

nattaya
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 

การจัดการเรียนการสอนแบบได้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  บ้านหาดปู่ด้าย  เรื่องเห็ดหาดปู่ด้าย   ซึ่งผู้เรียนสามารถนำกระบวนการเรียนรู้  เรื่อง การเพาะเห็ดอย่างต่อเนื่อง ไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้   ซึ่งมีรายได้ไม่พอชุมชนในด้านอาชีพ ซึ่งหมู่บ้านหาดปู่ด้ายประกอบอาชีพหาของป่าขายตามฤดูกาล  เช่น เห็ด  หน่อไม้ ผักหวาน  ไข่มดแดง   ขอให้ศรช0นาแส่ง ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ให้กับนักศึกษาต่อไปคะ

ลิ้นจี่ ลวงเลิศ
IP: xxx.29.14.241
เขียนเมื่อ 

การบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเหมือนหรือต่างกันอย่างไรค่ะ

ทันย่า
IP: xxx.26.139.22
เขียนเมื่อ 
อยากรู้จังว่า  a three model of the teaching process  คืออะไรคะ