วันนี้ 3 พค. 48 กองกิจการนักศึกษาจัดสัมมนาอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการผลักดันยุทธศาสตร์องค์กรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล โดย ผศ.จงรักษ์ หงษ์งาม เป็นวิทยากร ได้รับทราบแนวคิดเชิงระบบ หลักคิดเกี่ยวกับตัวชี้วัด  และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดเป้าหมาย การประเมินผลโครงการ ได้รับความรู้ดีมาก ซึ่งจะได้นำแนวมาขยายผลให้กับสมาชิกทราบในโอกาสต่อไป