ด้วยในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี คณะกรรมการ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. เห็นสมควรให้เปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่ม เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ที่เป็น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานในมหาลัย สมัคร เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม (ปัจจุบันหากสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณรายละ 680,000  บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยทุกส่วนราชการที่สนใจยื่นใบสมัครได้ เงินค่าสมัคร 5,100  บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยบาท) เร่มสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 30  ธันวาคม 2549 ในเวลาราชการ  สนใจติดต่อ สำนักงาน สกสค. จังหวัดทุกที่ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ติดต่อ สำนักงาน สกสค. จังหวัดขอนแก่น โทร 043-237001 คุณจักรพงษ์ หรือคุณกิตติวัฒน โทร 043-247544 มือถือ 09-9407749 หรือโทรสอบถามเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ มข. 043-202338