#การติดตั้ง moodle แบบ yum
สามารถดูรายละเอียดได้ที่
http://gotoknow.org/archive/2006/04/17/16/25/04/e24195

#การติดตั้ง moodle แบบ manual
สามารถดูรายละเอียดได้ที่
http://gotoknow.org/archive/2006/04/20/16/34/48/e24662

#การติดตั้งระบบ e-office บน home directory
สามารถดูรายละเอียดได้ที่
http://gotoknow.org/archive/2006/04/26/16/31/06/e25627

ปัญหา

    เมื่อลองติดตั้ง moodle เสร็จแล้วทำการทดลองดูแล้ว ปรากฎผลเป็นหน้าว้าง ทั้งนี้เกิดจาก ยังได้ติดตั้ง php-mysql -*-
yum install php-mysql

Ruk Tongruk
Computer Sciece # 3
Prince of Songkla University(Phuket)