ระหว่าง วันที่ 27-28 เมษายน ที่ผ่านมา ทีมคลินิกเท้าของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ได้มีโอกาศไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการปรับรองเท้าเพื่อป้องกันและรักษาแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน (Pedorthic Management in Diabetetic foot) จัดโดยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  โดยมีวิทยากรเป็นคนต่างชาติ ชื่อ Dennis Janisse จาก National Pedorthic Services, Inc.,Milwaukee,Wisconsin ร่วมกับอาจารย์แพทย์หญิงกุลภา  ศรีสวัสดิ์  และอาจารย์แพทย์หญิงนวพร  ชัชวาลพาณิชย์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัสดุทำรองเท้า  การปรับรองเท้า ในผู้ป่วยที่มีแผลเบาหวาน และมีเท้าผิดรูปแบบต่างๆ

AAR.

บรรลุวัตถุประสงค์

1เพิ่มความรู้ของปัญหาเท้าเบาหวาน ทั้งของไทยเอง และชาติอื่นด้วย ว่าไม่ได้ต่างกัน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ในการรักษา

2.รู้จักอุปกรณ์ที่ใช้กระจายการลงน้ำหนักมากขึ้น รวมทั้งวัสดุของจริงที่เป็นตัวอย่าง

3.เรียนรู้การดัดแปลงรองเท้ากับผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผล แต่ละประเภท

สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง ที่ตั้งไว้

1.ทราบว่าถ้ามีผู้ป่วยที่มีปัญหาที่รุนแรง สามารถส่งต่อไปที่ไหนได้บ้าง เช่นโรงพยาบลที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านเท้า รพ.ศิริราช  โรงพยาบาลที่มีแผนกกายอุปกรณ์ (โรงพยาบาลรัฐ)

2.ที่ศิริราช มีบุคลากร เกี่ยวกับกายอุปกรณ์ หลักสูตรปริญญาตรี ที่มีความสามารถด้านการประยุกต์ใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับรองเท้าเป็นอย่างดี

3.ซื้อรองเท้าที่นำเข้า จากบริษัทที่มาออกBoot 1คู่ (ราคาแพงที่สุดในคลินิกเท้าของธาตุพนม )

สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวัง

1.งานนี้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ก็มีปัญหาด้านภาษาบ้างสำหรับโรงพยาบาลลูกทุ่งหน่อย(ไม่ค่อยได้ speak)

2. วัสดุอุปกรณ์มีราคาแพง  ต้องอาศัยผู้มีความรู้เฉพาะในการดูแล

สิ่งที่จะทำในโอกาสต่อไป

1.ส่งบุคลากรของโรงพยาบาลไปศึกษางาน แบบฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น

2.การประชุมแบบ Workshop มีประโยชน์มาก เพราะได้ปฏิบัติจริง

สิ่งที่นำไปใช้ประโยชน์กับโรงพยาบาล

1.ทีม จำเป็นต้องมีอุปกรณ์บางอย่าง สำหรับการประยุกต์ใช้ เช่น เครื่อง Foot pressur graph  insole ประเภทต่างๆ

2. กลับไปดูรองเท้าที่ตัดให้ผู้ป่วยอย่างสมำเสมอ ว่าใช้กับชีวิตประจำวันได้เหมาะสมหรือไม่

3.เน้นความทนทานของรองเท้าให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง Rocker soles

4.ปรับแบบประเมินเท้าของโรงพยาบาล ให้เหมาะสมมากขึ้น โดยใช้มาตรฐานจากหลายๆที่ปรับให้เหมาะสม