บรรยายเรื่อง "คุณภาพการศึกษาต้องพัฒนาทั้งระบบ"

       วันที่ 1 พฤษภาคม  ผมได้รับเชิญจากเทศบาลเมืองบางกรวย ให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "คุณภาพการศึกษาต้องพัฒนาทั้งระบบ" ผู้ฟังคือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนกลุ่มเทศบาลเมืองบางกรวยและบุคลากรในเทศบาลรวมประมาณ 180 คน

      ผมได้ใช้สื่อ Powerpoint และเอกสารบทความเรื่อง "คุณภาพการศึกษาต้องพัฒนาทั้งระบบ" ประกอบการบรรยาย สาระสำคัญที่นำเสนอส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการบริหารและการทำงานที่เป็นระบบ เป็นองค์รวม ในท่ามกลางภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา  แต่ละคนต้องทำงานหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน ซึ่งต้องจัดกระบวนทัพให้ดีและทำอย่างบูรณาการ ตลอดจนได้นำเสนอเทคนิคการบริหารและการจัดการเรียนการสอนที่น่าจะสามารถเลือกมาบูรณาการใช้ให้เหมาะกับภารกิจและบริบทของสถานศึกษาได้ โดยมีการเล่านิทานประกอบด้วย  รวมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของทุกคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (0)