มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากรสายบริการ

คนดี มีอะไรเป็นตัวชี้วัด ความดีเป็นนามธรรมที่จับต้องไม่ได้

        การบริหารงานนั้นบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ต้องพัฒนาให้มีศักยภาพ โดยเฉพาะเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการแล้วบุคลากรควรจะมีปรับทัศนคติในการทำงานใหม่ สำหรับการพัฒนาคนของมหาวิทยาลัยนั้น ผมได้เปิดแผนการจัดหาและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2545-2549 มหาวิทยาลัยได้กล่าวถึงการพัฒนาคนใน 3 มิติควบคู่กันไปคือ "คนดี คนเก่ง คนแข็งแรง" (มนุษย์พันธ์ใหม่) ผมสนใจในคำว่า คนดี มีอะไรเป็นตัวชี้วัด ความดีเป็นนามธรรมที่จับต้องไม่ได้ มาตรฐานของความดีงามอยู่ตรงไหน อยู่ที่จิตสำนึกในคุณภาพหรือเปล่าวัดกันยากนะ เมื่อสิ่งเหล่านี้มันซ่อนเร้นผมจึงได้จัดทำประกาศของสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากรสายบริการ สำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ ขึ้น เพื่ออย่างน้อยให้ทุกคนได้มีสติระลึกถึงความดีงาม ผมนำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรสายบริการปิดไว้ที่แฟ้มเซ็นชื่อ บางคนอาจจะได้อ่านบ้าง ไม่อ่านบ้าง เพราะไม่น่าสนใจ แม้วันนี้มาตรฐานดังกล่าวเป็นเพียงความดีที่อยู่บนกระดาษ แต่ถ้าบุคลากรในสำนักงานเลขานุการของมหาวิทยาลัยรวมพลังสร้างมาตรฐานดังกล่าวให้ปรากฏแก่ผู้มารับบริการแล้ว มาตรฐานที่อยู่บนกระดาษจะปรากฎในจิตใจของทุกคน  วันนี้เราสร้างปัญญาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ แต่สติควรควบคู่กับปัญญา ผมเองได้ทำเรื่องดังกล่าวแล้วตั้งแต่ปี 2546 ถึงแม้วันนี้อาจจะลืมเลือนไปแล้ว แต่เชื่อมั่นว่าการพัฒนาสำนักงานเลขานุการให้มีคุณภาพ นั้นบุคลากรสายบริการควรจะมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากรสายบริการ

สำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์

          1. บุคลากรสายบริการสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ทุกคน พึงมีน้ำใจให้บริการกับทุกคนที่มารับบริการในหน่วยงานด้วยไมตรีจิต (Sense of service)

          2. บุคลากรสายบริการสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ทุกคน  พึงมีจิตใจมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ (Sense of responsibility)

           3. บุคลากรสายบริการสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ทุกคน พึงรักษาระเบียบวินัย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ของหน่วยงาน รวมทั้งการมีวินัยต่อตนเอง และผู้อื่น (Sense of discipline)

            4. บุคลากรสายบริการสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ทุกคน พึงมีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงาน และรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม (Sense of Integrity)

            5. บุคลากรสายบริการสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ทุกคน  พึงมีความรักและความสามัคคีในหน่วยงาน และรักษาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน (Sense of belongingness)

            วันนี้คุณมีมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมหรือเปล่า

 

 

 

           

        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)