มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากรสายบริการ

คนดี มีอะไรเป็นตัวชี้วัด ความดีเป็นนามธรรมที่จับต้องไม่ได้

        การบริหารงานนั้นบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ต้องพัฒนาให้มีศักยภาพ โดยเฉพาะเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการแล้วบุคลากรควรจะมีปรับทัศนคติในการทำงานใหม่ สำหรับการพัฒนาคนของมหาวิทยาลัยนั้น ผมได้เปิดแผนการจัดหาและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2545-2549 มหาวิทยาลัยได้กล่าวถึงการพัฒนาคนใน 3 มิติควบคู่กันไปคือ "คนดี คนเก่ง คนแข็งแรง" (มนุษย์พันธ์ใหม่) ผมสนใจในคำว่า คนดี มีอะไรเป็นตัวชี้วัด ความดีเป็นนามธรรมที่จับต้องไม่ได้ มาตรฐานของความดีงามอยู่ตรงไหน อยู่ที่จิตสำนึกในคุณภาพหรือเปล่าวัดกันยากนะ เมื่อสิ่งเหล่านี้มันซ่อนเร้นผมจึงได้จัดทำประกาศของสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากรสายบริการ สำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ ขึ้น เพื่ออย่างน้อยให้ทุกคนได้มีสติระลึกถึงความดีงาม ผมนำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรสายบริการปิดไว้ที่แฟ้มเซ็นชื่อ บางคนอาจจะได้อ่านบ้าง ไม่อ่านบ้าง เพราะไม่น่าสนใจ แม้วันนี้มาตรฐานดังกล่าวเป็นเพียงความดีที่อยู่บนกระดาษ แต่ถ้าบุคลากรในสำนักงานเลขานุการของมหาวิทยาลัยรวมพลังสร้างมาตรฐานดังกล่าวให้ปรากฏแก่ผู้มารับบริการแล้ว มาตรฐานที่อยู่บนกระดาษจะปรากฎในจิตใจของทุกคน  วันนี้เราสร้างปัญญาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ แต่สติควรควบคู่กับปัญญา ผมเองได้ทำเรื่องดังกล่าวแล้วตั้งแต่ปี 2546 ถึงแม้วันนี้อาจจะลืมเลือนไปแล้ว แต่เชื่อมั่นว่าการพัฒนาสำนักงานเลขานุการให้มีคุณภาพ นั้นบุคลากรสายบริการควรจะมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากรสายบริการ

สำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์

          1. บุคลากรสายบริการสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ทุกคน พึงมีน้ำใจให้บริการกับทุกคนที่มารับบริการในหน่วยงานด้วยไมตรีจิต (Sense of service)

          2. บุคลากรสายบริการสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ทุกคน  พึงมีจิตใจมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ (Sense of responsibility)

           3. บุคลากรสายบริการสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ทุกคน พึงรักษาระเบียบวินัย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ของหน่วยงาน รวมทั้งการมีวินัยต่อตนเอง และผู้อื่น (Sense of discipline)

            4. บุคลากรสายบริการสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ทุกคน พึงมีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงาน และรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม (Sense of Integrity)

            5. บุคลากรสายบริการสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ทุกคน  พึงมีความรักและความสามัคคีในหน่วยงาน และรักษาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน (Sense of belongingness)

            วันนี้คุณมีมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมหรือเปล่า

 

 

 

           

        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#office#คุณธรรม

หมายเลขบันทึก: 2644, เขียน: 18 Aug 2005 @ 09:54 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 19:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)