แผนชุมชน

แผนชุมชน,การมีส่วนร่วม,บัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน

เมื่อวันนที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชโลธร ผาโคตร ปลัดจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม"โครงการฝึกอบรมกระบวนการจัดทำแผนชุมชนแก่บุคลากรภาครัฐ/ประชาชน จังหวัดนครพนม โดยจัดเป็นรุ่นที่  ๓  ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม เป็นต้นไมา วัตถุประสงค์โครงการ ได้แก่ การจัดทำข้อมูลและแผนชุมชนพึ่งตนเอง โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดเก็บ คัดเลือก วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล โดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และสร้างกระบวนการบริหารจัดการในพื้นที่ให้เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา เป้าหมายปี ๒๕๔๘ จำนวน ๔๐ ตำบล ๑๖๐ หมู่บ้าน ขั้นตอนแบ่งออกเป็นเวที  ๕ เวที ได้แก่ การค้นหาอาสาสมัครแกนนำหมู่บ้าน การสำรวจข้อมูล  การบนำข้อมูลมาเคราะห์ปัญหา การนำเสนอปัญหาให้แก่ อบต.แต่ละหมู่บ้าน และการบูรณาการงานร่วมกัน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้โรคพยาธิใบไม้ตับความเห็น (0)