เรียน ผู้บริหารและนักวิจัยเครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนล่างทุกท่าน


คือพยายามจะสื่อสารกับพวกเราอย่างที่ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ พานิช ใช้คำว่าทั้งแบบ B2B (Blog to Blog) และแบบ F2F (Face to Face) สำหรับท่านที่ยังไม่ค่อยจะคุ้นเคยกับ blog ขอให้ศึกษาได้จาก Website ของ NUQA http://www.nu.ac.th/office/quality/
         วันที่ 16 สิงหาคม 2548 ผมไปประชุมร่วมกับประธานเครือข่ายวิจัยของ สกอ. ซึ่งมีทั้งหมด 8 เครือข่ายทั่วประเทศ ประชุมกันที่ สกอ. ในช่วงเช้า มีเรื่องน่าสนใจคือ 

         1.สกอ. ได้จัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยปี 2548 งวดที่สอง (งวดสุดท้าย) ให้กับเครือข่ายทั้ง 8 แห่งแล้ว นักวิจัยเตรียมทำเรื่องเบิกกันได้ 

         2.สกอ. ได้มอบ (ร่าง) การปรับโครงสร้างระบบการวิจัยของประเทศไทย (พฤษภาคม 2548) ที่เสนอโดย ดร.กิตติ ลิ่มสกุล (ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีจาตุรนต์ ฉายแสง) ให้ผมมา 1 เล่ม แล้วผมจะสำเนาส่งให้ทุกสถาบันในเครือข่ายต่อไป 

         3.ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและเศรษฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้เน้นเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับแพะครบวงจร” ท่านใดสนใจวิจัยเกี่ยวกับระบบการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มแพะ พันธุ์แพะ อาหารแพะ การแปรรูปเนื้อ นม และผลพลอยได้ การตลาด การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้เกี่ยวกับแพะ ขอให้ติดต่อผมหรือ ดร.ประสิทธิ์ ทองไสว ที่ สกอ. 

         4.การจัดงาน University Fair (29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2548 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์) ขอให้ทุกสถาบันช่วยคัดเลือกและส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมของเครือข่ายเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยประสานงานกับ ดร.เสมอ ถาน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี (ด้านวิจัย) ม.นเรศวร 

         5.การจัดประชุมทางวิชาการเศรษฐกิจฐานรากในระดับชาติ โดยความร่วมมือของ สกอ. และ สกว. จะจัดวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2548 ที่เชียงใหม่ จึงขอให้แต่ละสถาบันช่วยกันรวบรวมผลงานวิจัยภายในเครือข่ายไว้สำหรับเข้าร่วมงานโดยเน้นที่เกี่ยวกับประเด็นเกษตรยั่งยืน อาหารพื้นบ้าน สมุนไพร หัตถกรรม การท่องเที่ยว ผ้าทอพื้นบ้าน และการศึกษา (อาจมีเรื่องการผลิตสุราเสรีด้วย) ประเด็นอื่น ๆ อีกก็ได้ถ้าใครมีผลงานเด่นในด้านนั้น ๆ 

         6.การนำเครือข่ายไปช่วยการบริหารและดำเนินงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน 

         7.มีการพูดคุยถึง “โครงการ กศน. อุดมศึกษา” ซึ่ง รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ไม่อยากให้ใช้คำนี้เพราะเกรงว่าจะติดปาก ชื่อโครงการเต็ม ๆ คือ “โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 50 พรรษา (Thailand Lifelong Edncation for Rural Development )” 

         8.โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนและผลักดันการพัฒนา Cluster ตามบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ ตกลงกันว่าทั้ง 8 เครือข่ายจะร่วมกันจัดพร้อม ๆ กับการจัดงาน Precongress ของการประชุมทางวิชาการเศรษฐกิจฐานรากในระดับชาติ ในวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2548 ซึ่งคาดว่าคงเป็นที่โรงแรมมิราเคลแกรนด์ กรุงเทพฯ จึงขอให้ท่านที่สนใจติดตามและเข้าร่วมงาน 

         ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ผมพยามสื่อสารกับผู้บริหารและนักวิจัยของเครือข่ายโดยผ่าน blog เนื้อหาอาจจะไม่ละเอียดเท่าที่ควรและคงโทรบอกให้อ่านกันได้ไม่ทุกคน คงโทรบอกได้เฉพาะในหมู่ผู้บริหารประมาณ 15 คนที่กระจายกันอยู่ตามสถาบันต่าง ๆ แล้วให้ช่วยบอกต่อกันอีกที 

         ผมจะนัดประชุมชี้แจงพร้อมแจกเอกสารเพิ่มเติมอย่างที่เคยปฏิบัติกันเป็นประจำในโอกาสต่อไป (วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2548 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารมิ่งขัวญ มหาวิทยาลัยนเรศวร)  คือพยายามจะสื่อสารกับพวกเราอย่างที่ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ พานิช ใช้คำว่าทั้งแบบ B2B (Blog to Blog) และแบบ F2F (Face to Face) สำหรับท่านที่ยังไม่ค่อยจะคุ้นเคยกับ blog ขอให้ศึกษาได้จาก Website ของ NUQA ( http://www.nu.ac.th/office/quality/ ) หรือ โทรปรึกษาได้ที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 0 - 5526 - 1000 - 4 ต่อ 1643

         ขอบคุณครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร 

หมายเลขบันทึก: 2642เขียนเมื่อ 18 สิงหาคม 2005 09:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 13:56 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์

ผมอ่านของอาจารย์แล้วครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท