การสัมมนาวันที่28-29ก.ย.(เปลี่ยนจาก27-28)เป็นการสรุปภาพรวมสถานะภาพของระบบสนับสนุนองค์กรการเงินชุมชนทั้งนโยบาย กฏหมาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและชุดประสบการณ์ของคุณอำนวย
เนื่องจากองค์กรการเงินชุมชนไม่ใช่สถาบันการเงินของชุมชนเท่านั้น แต่เป็นหน่วยจัดการงบประมาณมูลฐานเพื่อพัฒนาชุมชน ระบบสนับสนุนจึงตีวงกว้างมาก งานสัมมนาวิชาการวันที่      28-29 จะพยายามตีกรอบให้เหมาะสม อยู่ในระดับที่องค์กรการเงินชุมชนเกี่ยวข้องด้วยอย่าง     แท้จริง
หน่วยงานใดหรือท่านใดมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย กรุณาส่งข่าวให้ทราบด้วยครับ