ผู้นำกับการพัฒนาระบบ

ปัญหาในการให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบข้อหนึ่งน่าจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความรู้  บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติที่ว่า ความรู้คืออำนาจ และอำนาจก็จะทำให้ตนเองมีความสำคัญมากกว่าคนอื่น ด้วยทัศนคตินี้ทำให้บุคลากรไม่ยอมแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพราะเกรงว่าตนจะหมดอำนาจและด้วยทัศนคติเช่นนี้ที่มีมานานจนฝังรากลึกจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรจนกลายเป็นเครื่องกีดขวางในการพัฒนาระบบที่องค์กรกำหนดไว้
การให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ที่นอกเหนือจากการอธิบายให้เห็นประโยชน์และความสำคัญ และการจูงใจด้วยรางวัลแล้ว  การกำหนดนโยบายและการสั่งการของผู้นำในองค์กรน่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นการพัฒนาระบบในการจัดการความรู้ขององค์กรให้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้เร็วขึ้น เนื่องจากองค์กรจะมีทิศทางและกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการตอบคำถามที่ว่าปัญหาที่สำคัญที่เราต้องการแก้ไขในลำดับก่อนหลังคืออะไร  ใช้ความรู้ใด  เราจะหาความรู้เหล่านั้นจากที่ไหน และเมื่อแก้ไขปัญหาได้แล้วเราจะเก็บความรู้เหล่านี้ได้อย่างไร  นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของผู้นำยังเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมและพัฒนาในระบบที่ตั้งไว้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km concentrateความเห็น (0)