USER INVOLVEMENT

   ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีเวลาจะหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ KM เท่าไหร่ เพราะมัวแต่วุ่นวายอยู่กับงานแต่งงานอันมากมาย เริ่มตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนกระทั่งถึงท้ายสัปดาห์ วันนี้ก็กว่าจะหาเวลามา blog ได้ก็ดึกโขแล้วเหมือนกัน

   ก่อนจะเข้าเรื่อง ตามหัวข้อที่ตั้งไว้ ข้าพเจ้าก็ต้องเกริ่นก่อนว่า ข้าพเจ้าทำงานอยู่ในหน่วยงานราชการ ซึ่งค่อนข้างที่จะมีประสบปัญหาพอสมควร เกี่ยวกับการทำ KM ในสำนักงาน เนื่องด้วยเป็นองค์กรที่ใหญ่ การปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ภายในองค์กรในแต่ละครั้งก็ดูจะเป็นเรื่องใหญ่ตามไปด้วยเช่นกัน คงเข้าข่ายประเภท "เล็ก ๆ มิต้าไม่ ถ้าจะทำก็จะต้องกลายเป็นเรื่องใหญ่พอสมควร" ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ ในการทำ KM ในหน่วยงานราชการ หมายถึง การปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงานราชการ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาแล้ว การปฏิบัติงานนั้นก็ยากที่จะประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด  การปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบราชการ ข้าพเจ้าจึงมีความคิดเห็นว่าจะต้องใช้เวลามากกว่าองค์กรเล็ก ๆ มากจึงจะประสบความสำเร็จ และการแก้ไขอีกวิธีการหนึ่งก็คือ การปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงจากหน่วยเล็ก ๆ ก่อนแล้วค่อย ๆ ขยายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ แต่หากหน่วยงานราชการหน่วยงานใด สามารถที่จะจูงใจให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรห้นมาให้ความสนใจการทำ KM ได้แล้ว หน่วยงานของรัฐก็เปรียบเสมือนขุมความรู้ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศ อีกทั้งระบบราชการเป็นระบบที่มีความยั่งยืน องค์ความรู้ที่มีอยู่ก็จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

   ดังเช่นหน่วยงานของข้าพเจ้า คือ กรมสรรพากร ซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศ ในปัจจุบันได้มีการทำเวปไซด์ทั้งที่เป็นระบบ Intranet เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งประเทศโดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน และระบบ Internet ซึ่งสามารถให้บริการและข่าวสารต่าง ๆ แก่บุคคลทั่วไปได้ ปัจจุบันได้มีการทำประมวลรัษฎากรอิเลคทรอนิคส์ ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อประมวลรัษฎากรที่พิมพ์ออกมาขายในราคาหลายร้อยบาททุกปี ซึ่งข้าพเจ้ามองว่า ประมวลรัษฎากร ถือเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรที่สำคัญมาก เพราะปัจจุบันเราคนไทยก็มีหน้าที่เสียภาษีกันทุกคน แต่บุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญ เกี่ยวกับภาษีอากรมีอยู่น้อยมาก ในบางครั้งทำให้เกิดการเสียโอกาส เพราะความไม่รู้ และนำพาไปสู่การเสียเงินอีกด้วย ข้าพเจ้าเลยคิดว่า หากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญการจัดทำ KM ภายในหน่วยงานแล้ว จะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลทั้งต่อข้าราชการภายในหน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน let's me know!!!!ความเห็น (0)