ปัยหาในการเริ่มต้นทุกอย่างในการเปลี่ยนแปลงอะไรซักอย่างเป็นเรื่องยากอยู่แล้ว  เพราะว่าทุกคนกลัวการเปลี่ยนแปลง  ไม่กล้าที่เริ่มการเรียนรู้อะไรใหม่  ดังนั้นสิ่งท่สำคัญท่สุดในการเปบี่ยนแปลงอะไรซักอย่างคือต้องทำให้ทุกคนเห็นว่าการเปลี่ยนแปลท่จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งท่ดีสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปฎิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้  เป็นการสร้างแรงกระตุ้นในการเรียนรู้ทุกอย่าง  ปัญหาท่สำคัญท่สุดคงจะเป็นเรื่องท่ทำให้ทุกคนในองค์กรยอมรับ แลเห็นความสำคัญของการเรียนรู้