เพาะพันธุ์กล้าของท่านด้วยสูตร "6Q" ท่านจะได้พันธุ์กล้าที่แข็งแรงท้าแดด ลม ฝน สามารถเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าที่มีลักษณะพึงประสงค์ และเป็นที่ต้องการของตลาด  

       สูตร "6Q" คืออะไร ?

       Q ที่ 1 คือ IQ (Intellectual Quotient) เป็นความฉลาดทางปัญญา หมายถึง ความสามารถทางสมอง หรือสติปัญญาของบุคคลในการที่จะคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา IQ ของนักเรียนนั้น ครูควรส่งเสริมกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนได้คิด ฝึกทำ และฝึกการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยครูผู้สอนอาจนำเหตุการณ์หรือปัญหาของสังคม และชุมชนท้องถิ่นมาเป็นโจทย์เพื่อกระตุ้นความคิด

        Q ที่ 2 คือ EQ (Emotional Quotient) เป็นความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะควบคุมอารมณ์ และแสดงออกในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงาน และการดำเนินชีวิตประสบความสำเร็จ ในการจัดการเรียนการสอนถ้าครูผู้สอนให้ประสบการณ์ที่ดี ให้ความรักความปราถนาดี ส่งเสริมให้กำลังใจ หลีกเลี่ยงการตำหนิติเตียน หรือดุด่าว่ากล่าวอันทำให้เด็กเกิดความอับอาย ฝึกให้ทำกิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้การแสดงอารมณ์ของกันและกัน เรียนรู้วิเคราะห์อารมณ์ของตนเอง ปรับปรุง และพัฒนาอารมณ์ของตนเสมอ ๆ ก็จะทำให้บุคคลเรียนรู้อารมณ์ของตน เข้าใจอารมณ์ และจิตใจของผู้อื่น สามารถควบคุมอารมณ์และแสดงอารมณ์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์จนทำให้กลายเป็นคนที่มี "ความฉลาดทางอารมณ์"

         Q ที่ 3 คือ AQ (Adversity Quotient) หมายถึง ความมุ่งมั่น อดทนต่อความยากลำบากต่าง ๆ และความตั้งใจจริงในการทำงานต่าง ๆ ในการพัฒนา AQ ให้กับผู้เรียนจะต้องพยายามจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการหากรณีตัวอย่าง (Cass) ต่าง ๆ มาให้นักเรียนศึกษา ได้วิเคราะห์ และเรียนรู้ เพื่อนักเรียนจะได้เห็นแบบอย่าง เห็นการต่อสู้ ความขยันอดทน โดยในขณะเดียวกันครูผู้สอนก็สามารถใช้จังหวะเวลาในการกระตุ้นจูงใจ เสริมสร้างความมั่นใจ และพลังให้กับผู้เรียนไปพร้อม ๆ กัน ชี้ให้เห็นคุณค่าของความอดทน ต่อสู้ ฝึกคิดกิจกรรมยาก ๆ ที่ท้าทายหรือกิจกรรมที่ต้องใช้ความตั้งใจ และสมาธิในการทำงาน

         Q ที่ 4 คือ MQ (Moral Quotient) หมายถึง จริยธรรม และคุณธรรม เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น  ทำในสิ่งที่ถูกต้อง รู้สึกไม่สบายใจเมื่อทำผิด มีความประพฤติดี และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

         Q ที่ 5 คือ PQ (Physical Quotient) หมายถึง ความฉลาดทางการเล่น เพราะการเล่น จะเป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาสมองของเด็ก

         Q ที่ 6 คือ CQ (Creativity quotient) หมายถึง การมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการ การส้างภาพในใจ โดยในการจัดการเรียนการสอน การที่นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นการสอนให้นักเรียนมีประสบการณ์ รู้จักแก้ไขปัญหา เพราะการแก้ปัญหาจะทำให้นักเรียนเกิดแนวคิดใหม่

         สรุป สูตร "6Q" คือ สูตรในการพัฒนานักเรียนให้เกิดลักษณะที่พึงประสงค์

    "ฉันเยาว์     ฉันเขลา       ฉันทึ่ง
            ฉันจึง         มาหา           ความหมาย
            ฉันหวัง       เก็บอะไร       ไปมากมาย
               สุดท้าย      ให้กระดาษ    ฉันแผ่นเดียว"