ได้เรียนการสร้างคอมพิวเตอร์ซึ่งได้แก่การใช้โปรแกรม Authorware, Flash และโปรแกรมอื่นๆด้วย คิดว่าการเรียนในครั้งนี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ต่อไป