จากที่ข้าพเจ้าได้เรียนรายวิชาการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

1.  สิ่งที่คาดหวัง คือเมื่อเรียนรายวิชานี่จบแล้วสามารถนำความรู้  และเทคนิคต่าง  ๆ  ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนได้ในชีวิตประจำวันได้  และสิ่งที่ได้รับจากการเรียนก็เป็นไปดังที่คาดหวัง  และยังเกินกว่าที่คาดหวังอีกด้วยคือได้เทคนิค และความรู้อื่น ๆ  ที่ไปใช่สิ่งที่เกี่ยวกับรายวิชานี้โดยตรง  ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการนำไปใช้ต่อไป

2. เรียนวิชานี้แล้วตามที่คาดหวังทุกอย่าง 

3. สิ่งที่ควรปรับปรุงในการเรียนการสอนคงเป็นการสอนที่บางตัวอย่าง หรือบางเทคนิคอาจารย์ทำไวไปบ้าง  ซึ่งบางคนที่ไม่มีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์อาจจะตามไม่ทัน

4.   หลังจากเรียนวิชานี้แล้วข้าพเจ้าคิดว่าจะนำความรู้และเทคนิคต่าง ๆ  ที่ได้รับจากการเรียนในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และนำไปเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจต่อไป