ต้นกล้าอาชีพ.......

             คืนครูให้นักเรียน

                  เมื่อวันที่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๒ กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ถ่ายทอดสด พิธีปฐมนิเทศบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่งานธุรการในโรงเรียน  โดยมีนายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และพบปะผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน  ๑๕,๐๐๐ คน ทั่วประเทศทั้งนี้มีผู้แทนคุณครูมาเล่าเรื่องการสอนที่จะต้องทำงานธุรการไปด้วย และผู้แทนผู้ที่ผ่านการดัดเลือกมาเล่าถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้

                   รัฐบาลได้กำหนดนโยบายโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ( โครงการต้นกล้าอาชีพ) ตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งมีคุณหญิงดร.กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา ได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานดังกล่าวจึงได้เสนอโครงการคืนครูให้นักเรียน โดยมีการจ้างบุคคลเพื่อทำงานธุรการแทนครู จำนวน ๑๕,๐๐๐  คน

                      สพฐ.ได้ขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ช่วยรับลงทะเบียนแก่ผู้ที่จบการศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะทำงานในสถานศึกษา เพื่อฝึกงานเป็นเวลา ๓ เดือน จากนั้นจึงสามารถไปช่วยงานธุรการในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ได้ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ได้รับการจัดสรรจำนวน  ๑๒๖ อัตรา ( สพท.มส. ๑ จำนวน  ๕๔  อัตรา สำรอง ๒ อัตรา สพท.มส. ๒ จำนวน ๖๒ อัตรา  สำรอง ๔ อัตรา ) โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องผ่านการฝึกอบรมแบบเข้ม จำนวน ๑๒๐ ชั่วโมง ๒๐ วันทำการ หลักสูตรเนื้อหาสาระในการฝึกอบรม แบ่งเป็น ๔ หน่วยความรู้ คือ

               หน่วยความรู้ที่ ๑  งานความรู้พื้นฐานประกอบอาชีพและการประสานงาน ( หลักปรัชญเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมที่ส่งเสริมให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข  การประสานงาน กฏหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฯ )

                หน่วยความรู้ที่ ๒ งานสารบรรณ (ระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม การรับ - ส่ง หนังสือราชการ  การจัดทำหนังสือราชการ การเก็บหนังสือราชการ ฯ ) 

                หน่วยความรู้ที่ ๓ งานพัสดุ ( ระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  การวางแผนการจัดหาวัสดุ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ฯ) 

                 หน่วยความรู้ที่ ๔ ข้อมูลสารสนเทศ  ( ความรู้เรื่องสารสนเทศในโรงเรียน  ความรู้ ICT ที่ใช้ปฏิบัติงาน การใช้โปรแกรม P -OBECT  SMIS Student's ๒๕๔๔ การใช้ Internet เบื้องต้น  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียน ฯ ) 

                  ทั้งนี้ สพฐ.ได้แจกคู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ซึ่งมีสาระที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามมาดูภาพที่น้องๆได้ร่วมกิจกรรม ซึ่งมีทีมวิทยากรจากสพท.มส. ๑ - ๒ ผู้บริหารโรงเรียนเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง น้องๆมีความตั้งใจในการฟังคำบรรยาย และร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติ อย่างเต็มที่ 

       

              ปฐมนิเทศเมื่อวันที่  ๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๒                ฝึกอบรม วันที่ ๑๒ พฤษภาคม  - ๕ มิถุนายน  ๒๕๕๒

                 

     

     นายสุรพันธ์  สืบฟัก รักษาราชการแทน ผอ.สพท.มส.๑ เปิดการฝึกอบรม และบรรยายให้องค์ความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่๑

                     

           สพฐ. แจกคู่มือการฝึกอบรม ฯ สพท.มส.แจกกระเป๋าผ้าลดภาวะโลกร้อน พร้อมอุปกรณ์การเขียน 

     

    คณะวิทยากทั้งจาก รองผอ.สพท. หัวหน้ากลุ่มภารกิจ และผู้บริหารสถานศึกษา

      

      

      

   

         ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพบวิทยากรพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม

  

  

  ผอ.ร.ร.บ้านห้วยขาน และผอ.ร.ร.บ้านห้วยผา ให้ความรู้หน่วย การเรียนรู้ที่ ๑

   

       วิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายประกันสังคม

 

 

  

กิจกรรมพัฒนาจิต  ฝึกสมาธิ  และพัฒนากายพอได้เหงื่อบ้าง

 

 

 

      ช่วงสัปดาห์ที่ ๒ - ๓  ก็เพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นอีกหน่อย

                 

     น้องๆทุกคนให้ความร่วมมือดีมาก ไม่ว่าวิทยากรจะให้ออกกำลังกายท่าไหน ทำตามได้หมดค่ะ

               

     

     ทีมงานบรรยายองค์ความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒   ว่าด้วย       งานสารบรรณ มีการฝึกให้ร่างหนังสือราชการ และวาระการประชุมด้วยค่ะ

 

 

 

   ฝึกทำบอร์ดข่าว...องค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

 

  

 

 

  

วิทยากรพี่เลี้ยง และฝ่ายเลขาฯ จะเข้ามาเสริมเติมเต็มเป็นช่วงๆ

 

 

 

      ทีมวิทยากรให้องค์ความรู้หน่วยที่ ๓ ว่าด้วยงานพัสดุ

    

     

           ฟังบรรยายมากๆทีมวิทยากรก็ให้น้องๆได้คลายเครียด ยืดเส้นยืดสาย แต่รักษ์ ความเป็นไทยไว้ด้วยค่ะ

      

     

         ผู้ชายสามารถรำจีบมือได้สวยงามไม่แพ้ผู้หญิงนะคะ

    

   

     aar. หลังการฝึกอบรมหน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ งานพัสดุ และ bar หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ข้อมูลและสารสนเทศ

 

          ช่วงสัปดาห์ที่ ๓ เป็นการฝึกอบรมหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  งานข้อมูลและสารสนเทศ ไปฝึกปฏิบัติจริงที่โรงเรียนห้องสอนศึกษา ศูนย์ IT ของ สพท.มส.๑

    

                          

      โดยมีผอ.ร.ร.ห้องสอนศึกษา และทีมงานมาอำนวยความสะดวก ต้องขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย

      

     

     

           ทีมงานวิทยากร ICT นำโดยรองผอ.สพท.มส.๑

                น้องตอง   น้องประกิต    น้องปุระเชษฐ์

       

       พี่ปุ้ย(ช่อง๓)  เอ๊ยๆ  น้องปุ๊ก   น้องป้อม   และน้องฝน

    

        วิทยากรให้น้องๆเล่าเรื่องที่ได้ฝึกปฏิบัติ แล้วให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอหน้าห้อง

                     

            สัปดาห์หน้าน้องๆจะไปศึกษาดูงาน และกลับมารับการประเมินครั้งสุดท้าย หลังจากที่คณะวิทยากรพี่เลี้ยงได้ประเมินพฤติกรรมในการฝึกอบรมไปแล้ว

            เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมทั้ง ๒๐ วันทำการแล้ว คาดหวังว่าน้องๆทุกคน จะมีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะปฏิบัติงานธุรการของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานพัสดุ  งานข้อมูลสารสนเทศ และความรู้พื้นฐานในภารกิจของสถานศึกษาแก่บุคคลกลุ่มเป้าหมาย .........