ต้นกล้าอาชีพ....คืนครูให้นักเรียน

ต้นกล้าอาชีพ คืนครูให้นักเรียน ธุรการโรงเรียน

 

    ต้นกล้าอาชีพ.......

             คืนครูให้นักเรียน

                  เมื่อวันที่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๒ กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ถ่ายทอดสด พิธีปฐมนิเทศบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่งานธุรการในโรงเรียน  โดยมีนายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และพบปะผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน  ๑๕,๐๐๐ คน ทั่วประเทศทั้งนี้มีผู้แทนคุณครูมาเล่าเรื่องการสอนที่จะต้องทำงานธุรการไปด้วย และผู้แทนผู้ที่ผ่านการดัดเลือกมาเล่าถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้

                   รัฐบาลได้กำหนดนโยบายโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ( โครงการต้นกล้าอาชีพ) ตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งมีคุณหญิงดร.กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา ได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานดังกล่าวจึงได้เสนอโครงการคืนครูให้นักเรียน โดยมีการจ้างบุคคลเพื่อทำงานธุรการแทนครู จำนวน ๑๕,๐๐๐  คน

                      สพฐ.ได้ขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ช่วยรับลงทะเบียนแก่ผู้ที่จบการศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะทำงานในสถานศึกษา เพื่อฝึกงานเป็นเวลา ๓ เดือน จากนั้นจึงสามารถไปช่วยงานธุรการในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ได้ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ได้รับการจัดสรรจำนวน  ๑๒๖ อัตรา ( สพท.มส. ๑ จำนวน  ๕๔  อัตรา สำรอง ๒ อัตรา สพท.มส. ๒ จำนวน ๖๒ อัตรา  สำรอง ๔ อัตรา ) โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องผ่านการฝึกอบรมแบบเข้ม จำนวน ๑๒๐ ชั่วโมง ๒๐ วันทำการ หลักสูตรเนื้อหาสาระในการฝึกอบรม แบ่งเป็น ๔ หน่วยความรู้ คือ

               หน่วยความรู้ที่ ๑  งานความรู้พื้นฐานประกอบอาชีพและการประสานงาน ( หลักปรัชญเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมที่ส่งเสริมให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข  การประสานงาน กฏหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฯ )

                หน่วยความรู้ที่ ๒ งานสารบรรณ (ระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม การรับ - ส่ง หนังสือราชการ  การจัดทำหนังสือราชการ การเก็บหนังสือราชการ ฯ ) 

                หน่วยความรู้ที่ ๓ งานพัสดุ ( ระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  การวางแผนการจัดหาวัสดุ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ฯ) 

                 หน่วยความรู้ที่ ๔ ข้อมูลสารสนเทศ  ( ความรู้เรื่องสารสนเทศในโรงเรียน  ความรู้ ICT ที่ใช้ปฏิบัติงาน การใช้โปรแกรม P -OBECT  SMIS Student's ๒๕๔๔ การใช้ Internet เบื้องต้น  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียน ฯ ) 

                  ทั้งนี้ สพฐ.ได้แจกคู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ซึ่งมีสาระที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามมาดูภาพที่น้องๆได้ร่วมกิจกรรม ซึ่งมีทีมวิทยากรจากสพท.มส. ๑ - ๒ ผู้บริหารโรงเรียนเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง น้องๆมีความตั้งใจในการฟังคำบรรยาย และร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติ อย่างเต็มที่ 

       

              ปฐมนิเทศเมื่อวันที่  ๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๒                ฝึกอบรม วันที่ ๑๒ พฤษภาคม  - ๕ มิถุนายน  ๒๕๕๒

                 

     

     นายสุรพันธ์  สืบฟัก รักษาราชการแทน ผอ.สพท.มส.๑ เปิดการฝึกอบรม และบรรยายให้องค์ความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่๑

                     

           สพฐ. แจกคู่มือการฝึกอบรม ฯ สพท.มส.แจกกระเป๋าผ้าลดภาวะโลกร้อน พร้อมอุปกรณ์การเขียน 

     

    คณะวิทยากทั้งจาก รองผอ.สพท. หัวหน้ากลุ่มภารกิจ และผู้บริหารสถานศึกษา

      

      

      

   

         ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพบวิทยากรพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม

  

  

  ผอ.ร.ร.บ้านห้วยขาน และผอ.ร.ร.บ้านห้วยผา ให้ความรู้หน่วย การเรียนรู้ที่ ๑

   

       วิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายประกันสังคม

 

 

  

กิจกรรมพัฒนาจิต  ฝึกสมาธิ  และพัฒนากายพอได้เหงื่อบ้าง

 

 

 

      ช่วงสัปดาห์ที่ ๒ - ๓  ก็เพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นอีกหน่อย

                 

     น้องๆทุกคนให้ความร่วมมือดีมาก ไม่ว่าวิทยากรจะให้ออกกำลังกายท่าไหน ทำตามได้หมดค่ะ

               

     

     ทีมงานบรรยายองค์ความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒   ว่าด้วย       งานสารบรรณ มีการฝึกให้ร่างหนังสือราชการ และวาระการประชุมด้วยค่ะ

 

 

 

   ฝึกทำบอร์ดข่าว...องค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

 

  

 

 

  

วิทยากรพี่เลี้ยง และฝ่ายเลขาฯ จะเข้ามาเสริมเติมเต็มเป็นช่วงๆ

 

 

 

      ทีมวิทยากรให้องค์ความรู้หน่วยที่ ๓ ว่าด้วยงานพัสดุ

    

     

           ฟังบรรยายมากๆทีมวิทยากรก็ให้น้องๆได้คลายเครียด ยืดเส้นยืดสาย แต่รักษ์ ความเป็นไทยไว้ด้วยค่ะ

      

     

         ผู้ชายสามารถรำจีบมือได้สวยงามไม่แพ้ผู้หญิงนะคะ

    

   

     aar. หลังการฝึกอบรมหน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ งานพัสดุ และ bar หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ข้อมูลและสารสนเทศ

 

          ช่วงสัปดาห์ที่ ๓ เป็นการฝึกอบรมหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  งานข้อมูลและสารสนเทศ ไปฝึกปฏิบัติจริงที่โรงเรียนห้องสอนศึกษา ศูนย์ IT ของ สพท.มส.๑

    

                          

      โดยมีผอ.ร.ร.ห้องสอนศึกษา และทีมงานมาอำนวยความสะดวก ต้องขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย

      

     

     

           ทีมงานวิทยากร ICT นำโดยรองผอ.สพท.มส.๑

                น้องตอง   น้องประกิต    น้องปุระเชษฐ์

       

       พี่ปุ้ย(ช่อง๓)  เอ๊ยๆ  น้องปุ๊ก   น้องป้อม   และน้องฝน

    

        วิทยากรให้น้องๆเล่าเรื่องที่ได้ฝึกปฏิบัติ แล้วให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอหน้าห้อง

                     

            สัปดาห์หน้าน้องๆจะไปศึกษาดูงาน และกลับมารับการประเมินครั้งสุดท้าย หลังจากที่คณะวิทยากรพี่เลี้ยงได้ประเมินพฤติกรรมในการฝึกอบรมไปแล้ว

            เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมทั้ง ๒๐ วันทำการแล้ว คาดหวังว่าน้องๆทุกคน จะมีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะปฏิบัติงานธุรการของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานพัสดุ  งานข้อมูลสารสนเทศ และความรู้พื้นฐานในภารกิจของสถานศึกษาแก่บุคคลกลุ่มเป้าหมาย .........

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาบุคลากร

คำสำคัญ (Tags)#พัฒนาบุคลากร#สพท.มส.1#คืนครูให้นักเรียน#ธุรการโรงเรียน#ต้นกล้าอาชีพ

หมายเลขบันทึก: 261940, เขียน: 18 May 2009 @ 19:54 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 20:45 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 65, อ่าน: คลิก


ความเห็น (65)

เขียนเมื่อ 

สัสดีค่ะ

ที่โรงเรียนป้อมได้ต้นกล้ามา 2 ต้น ตอนนี้กำลังอบรมอยู่ค่ะ แต่เด็กที่ได้ก็ลูกจ้างของเราเอง เผอิญสอบได้ที่ 4 เลยได้เลือกก่อน

ขอบคุณข้อมูลค่ะพี่เอื้อง

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ KRUPOM
 • น้องเขาโชคดีนะคะ ที่เลือกได้โรงเรียนเดิม
 •  ยินดีกับ KRUPOM ด้วยนะคะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

โครงการคืนครูให้นักเรียน

เยี่ยมเลยค่ะ...ครูจะได้สอนเต็มที่เด็กๆจะได้เก่งๆ

และยังเป็นการสร้างงานด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะคุณแดง สพฐ./สพท./คาดหวังอย่างนั้นค่ะ
 • ต่อไปนี้คุณครูของเราจะได้สอนอย่างเดียว ไม่ต้องทำงานธุรการ
 • ผลจะส่งถึงคุณภาพของเด็กด้วยค่ะ
 • ขอบคุณที่เข้ามาแลกเปลี่ยนค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • อา(จารย์)จ๊ะ..

จุ๊บุ๊  จุ๊บุ๊ นี้แปล๋ว่า "จุ๊บๆ" ก๋าเจ้า ^^  มันเป๋นภาษาอะหยังหนอ   ภาษาญี่ปุ่นกา???

บ่ฮู้ว่าโครงการต้นกล้าอาชีพนี้จะทำหื้อเกิดคุณประโยชน์มากน้อยจะได    แต่ก่อขอหื้อต้นกล้าเจริญเติบโตงอกงาม..ผลิบาน..เน้อเจ้า

 

ป.ล. น้องบ่าวต้อม จบ มช.  ก่อเข้าร่วมโครงการนี้เหมือนกั๋น

 

เขียนเมื่อ 

Happy Thursday

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีเจ๊าน้องต้อม จุ๊บุ๊!จุ๊บุ๊!
 • ละอ่อนเขาบอกว่าเป็นภาษาเกาหลี แปลว่าน่าฮักเจ๊า
 • ถ้าโครงการต้นกล้าอาชีพ ของรัฐบาล โครงการคืนครูให้นักเรียนของสพฐ.ประสบผลสำเร็จ (คุณภาพนักเรียนดีขึ้น ) จะเป็นอานิสงฆ์ ฮื้อละอ่อนตี้ปฏิบัติงานธุรการร.ร.เจ๊า
 • ดีใจ๋ตวยตี้น้องต่อเข้าโครงก๋านนี้ เผื่อจะได้มีโอกาสบรรจุเนาะ
 • ยิ้นดีเจ๊า
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ KRUPOM
 •  ขอให้มีความสุขเช่นกันนะคะ ขอบคุณค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ

ขอบคุณที่มีกิจกรรมดีๆ...ครูจะได้มีเวลาเกี่ยวกับการสอนมากขึ้น

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะคุณแดง
 • ขอบคุณที่มาให้กำลังใจ
 • ภาคบ่ายวันนี้ น้องๆได้ไปศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนห้องสอนศึกษา และโรงเรียนอนุบาลค่ะ
 • ทีมงานพอใจมาก เพราะน้องๆให้ความสนใจ และสามารถนำเสนอผลที่ไปศึกษาดูงานค่ะ
 • แวะมาเยี่ยมกับคุณครูที่มีกิจกรรมที่ดีๆ
 • ขอให้มีความสุขกับการทำงาน
เขียนเมื่อ 

ปี้เอื้องเจ้า..

ดีใจ๋เจ้าตี้มีโครงการดีๆจะอี้..

น้องเอ็นดู..น้องๆครูต้นกล้า..

ก่ำลังเป๋นห่วงว่าโครงก๋านนี้จะสิ้นสุดปีงบประมาณนี้กาว่าจะมีต่อ

ได้แต่ภาวนาเจ้า...สาธุๆๆๆ..ขอหื้อรัฐบาลสานต่อ

..สานฝันครูต้นกล้าให้เป็นจริง..สู่ความมั่นคงของชีวิต

น้องกึ๊ดว่า..นี่แหละเจ้า..คุณภาพชีวิตของคนไทย..

หลังจากพ้นวัยก๋านศึกษาแล้ว

ขอบคุณปี่เอื้องเจ้า..สำหรับเรื่องราวดีๆตี้นำมาบอกกล่าวเล่าขาน

ขอบคุณสำหรับความสุข..ของตะวานี้เจ้า

แล้วน้องกึ๊ดว่าจะต้องมีบรรยากาศแบบจะอี้แหมนะเจ้า

ปี้เอื้องงามแต๊ๆ..

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

 • ดีใจและปลื้มไปกับน้อง ๆที่มีงานทำนะคะ
 • แต่เมื่อได้รับฟัง..การรับผิดชอบแล้ว..ไม่ทราบจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
 • น้องที่ได้โรงเรียนเดียวก็ไม่เป็นไร แต่น้องที่ได้รับผิดชอบหลายโรงเรียน..ก็น่าเป็นห่วงนะคะ
 • ครูได้รับการแบ่งเบาภาระ...ค่ะ
เขียนเมื่อ 

ยินดีกับน้องคุณครูธุรการทุกท่านคะ...และ คาดว่าเราน่าจะได้เจอกันในเร็ววันนี้ค่ะ..อาจจะที่เชียงใหม่ยังไม่มั่นใจเจ้าของเรื่องเขากำลังหาสถานที่อยู่..ต้นเดือนมิถุนายนค่ะจะรอกอดนะคะ...

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะท่านเหรีญญชัย
 • ขอบคุณที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมนี้ค่ะ
 • ทีมงานมีความตั้งใจ ทุ่มเทกันเต็มที่ค่ะ
 • แม้ว่างบประมาณยังไม่โอนมา
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีเจ๊า ศน.อ้วนคนเก่ง
 •  ดีใจ๋และยินดีจ๊าดนัก ตี้ได้มาป๊ะน้องอ้วน ตั๋วจริงน่าฮักแต้ละ
 • เล็กพริกขี้หนูบ้านเฮาน้อ
 • ถ้ารัฐบาลมีงบประมาณ มาฮื้อแถม จะลดภาระงานด้านธุรการโรงเรียนแถมนัก
 • เอ็นดูน้องๆๆตี้ต้องรับผิดชอบงานธุรการ 1 คน ต่อ 2-3 ร.ร. ถ้าร.ร.ใหญ่ก็ 1 คน
 • จั๊ดกั๋วน้องๆเขาจะถอดใจ๋เหมือนกั๋นเจ๊า
 • ขอบคุณน้องอ้วนคนเก่งตี้น่าฮักตวยเจ๊า
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะครูคิม
 •  อยากให้โครงการนี้ต่อเนื่อง และจัดสรรอัตราให้ครบทุกโรงค่ะ
 • เปิดเทอมใหม่คงกำลังสนุกนะคะ
 •  ขอบคุณที่มาแลกเปลี่ยนค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ ศน.add
 • เป็นเรื่องที่ดีนะคะ ที่จะได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกครั้ง
 • ยังไม่แน่ใจเรื่องสถานที่เหมือนกันค่ะ ถ้า
 •  ยืนยันที่อ.ปาย ก็ดีเนาะ บรรยากาศยังสวยงามอยู่ค่ะ
 • ขอบคุณ ศน.add คนสวยค่ะ

 

ผืนฟ้า
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

เป็นการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์คุณภาพการศึกษามากขี้น เป็นการดี

แต่การศึกษาไทยมีข้อจำกัดอีกหลายอย่าง คงต้องทำหน้าที่ด้วยหัวใจอันงดงามนะคะ

ขอให้เราเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน

เคยพบพี่นะคะสมัยที่รับราชการที่แม่สะเรียง สปจ แม่ฮ่องสอน

เขียนเมื่อ 

คิดถึง

เข้ามาเยี่ยม ได้รู้การพัฒนาคนว่างงาน ให้มัอาชีพคะ  แต่หวั่นๆ รัฐบาลไม่ค่อยมีเงิน  อยากจะพัฒนาอะไร ต้องใช้เงิน จะยั่งยืนหรือเปล่าหนอ  อยากสนับสนุน ต้นกล้าอาชีพ การคืนครูให้นักเรียน ทั่วประเทศไทยเลยคะ ในเรื่องงานธุการ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะท่านผอ.วาสนา
 • ขอบคุณที่แวะมาทักทายค่ะ มีโอกาสก็มาเยี่ยมเยียนกันอีกนะคะ
 • แม่สะเรียงได้รับการพัฒนาขึ้นอีกมากค่ะ
 • ยินดีที่จะเป็นกำลังใจให้กันค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • คิดถึงKRUPOM เช่นกันค่ะ
 • ตรวจการบ้านเสร็จแล้วหรือยังคะ?
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะคุณสุ
 • ยินดีต้อนรับมิตรใหม่และขอบคุณที่มาแลกเปลี่ยนค่ะ
 • ทีมงานก็หวั่นใจแทนน้องๆๆ กลัวงบประมาณจะถูกตัดเหมือนกัน
 • สงสัย สพฐ.คงต้องดำเนิการสานต่อค่ะ
 • ขอให้มีความสุขนะคะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

แวะมาเติมกำลังใจค่ะ

อยากให้โครงการนี้มีอย่างต่อเนื่องค่ะ

ขอให้มีความสุขในการทำงานค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะคุณ mena
 •  ขอบคุณสำหรับกำลังใจก้อนโต..ชื่นใจจริงๆค่ะ
 • แล้วจะตามไปอ่านบันทึกค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ เอื้องแซะ

โอ้โห...สพท.แม่ฮ่องสอนเขต 1 นี่ ... ทันสมัย ทันยุคมาก ๆ ค่ะ...

แม้จะอยู่ไกลจากกระทรวงศึกษา แต่ทำงานได้ใจจริง ๆ ค่ะ

ชอบคำว่า "คืนครูให้นักเรียน" มาก ๆ ๆ ๆ ค่ะ เพราะครูจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปกับงานที่ไม่ใช่การเรียนการสอน...ในขณะเดียวกันก็ได้ช่วยให้น้อง ๆ ที่ยังว่างงานบางคนได้มีงานทำด้วย...

โครงการนี้มีแต่ได้กับได้...ค่ะ

ต่อไปอยากให้มีโครงการต่อเนื่องอีกค่ะ... กำลังคิดว่าชื่อโครงการอะไรดี ที่จะเป็นการ "ปลุกจิตวิญญาณแท้ของความเป็นครู" คืนสู่ครูที่กำลังสอนอยู่ในปัจจุบันค่ะ

ชอบคุณสิ่งดี ๆ ที่พี่หมั่นนำมาเสนอให้ทราบกันค่ะ

(^___^)

เขียนเมื่อ 

ตามมาดูโครงการ อยากให้เป็นโครงการต่อเนื่องช่วยเหลือคุณครูตลอดไปจังเลยครับ เพราะแม่ฮ่องสอนขาดครูมากๆๆ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะน้องโก๊ะคนไม่มีราก
 • ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจ และข้อแลกเปลี่ยน
 • วันนี้เป็นการให้ความรู้หน่วยที่ ๓ การพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง มีการคุยกันเรื่องเงินเดือนของน้องๆๆด้วยค่ะ
 • คิดว่าต่อไปนี้คุณครูทุกคนก็จะก็จะได้ปฏิบัติภารกิจอันถูกต้อง ตรงกับความรู้ความสามารถ คือการพัฒนาผู้เรียน ค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะดร.ขจิต ยินดีที่ที่มาแลกเปลี่ยนค่ะ
 •  ขอบคุณที่เข้าใจสภาพการทำงานของชาวเสมาแม่ฮ่องสอน
 • การขาดแคลนอัตรากำลังครูเป็นปัญหาเรื้อรังมานานแล้ว
 • สพท.มส.1 หาทางแก้ไขหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูผู้ช่วยจากพนักงานราชการในสังกัด การคัดเลือกพนักงานราชการจากอัตราจ้างในสังกัด และการจ้างอัตราจ้างจากบุคลากรในสังกัด
 •  คาดกันว่า จะมีการจ้างครูอัตราจ้างจากกลุ่มน้องๆที่ปฏิบัติงานธุรการที่มีวุฒิทางการศึกษา ในโอกาสต่อไปด้วยค่ะ
เขียนเมื่อ 

happy friday

เขียนเมื่อ 

ดีใจกับข่าวดีๆเช่นนี้ค่ะ พี่สาวตัวเองก็เป็นครูเหมือนกัน ครูสมัยนี้มีงานเยอะมากจริงๆ หากมีคนมาช่วยทำงานด้านธุรการให้ได้อย่างเข้มแข็ง คุณครูคงเบาแรงไปเยอะ จะได้มีพลังในการสอนได้เต็มที่

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ KRUPOM
 • ขอให้สนุกกับการสอนหนังสือเด็กๆค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ ดร.นุช กลับจากเมืองจีนแล้วหรือคะ?
 • ถ้าโครงการนี้ของรัฐบาล และสพฐ. ประสบผลสำเร็จ จะทำให้คุณภาพเด็กพัฒนาขึ้นมากค่ะ
 • เพราะครูจะได้ทำหน้าที่สอน พัฒนาเด็กอย่างเต็มที่
 • ขอบคุณที่แวะมาแลกเปลี่ยนค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • คิดถึงค่ะ คุณเอื้องแซะ
 • มีกิจกรรมดีๆ มาบอกเล่าเสมอค่ะ ...ทำกรรมดีคุณเอื้องแซะก็เลย สงบ สง่า และงดงามเสมอค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีเจ๊าพี่เอื้องแซะ

ได้ยินข่าวแล้วเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับคุณครูทั้งหลายนะคะ

เพราะงานเอกสารเนี่ย เอาเวลาของบรรดาครูไปเยอะเลย

มีความสุขนะคะ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะคุณBright Lily คนสวย
 •  ขอบคุณมากค่ะ สำหรับกำลังใจ และความคิดถึงที่ยังมีให้กันเหมือนเดิมนะคะ
 • ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะคุณ poo
 • คาดหวังกันว่าต่อไปนี้คุณครูของเราคงจะได้สอนนักเรียนอย่างเต็มที่ เต็มเวลาค่ะ
 • ขอบคุณน้อง poo ที่แวะมาแลกแปลี่ยนค่ะ
เขียนเมื่อ 

แว้บมาหา

เขียนเมื่อ 
 • อา(จารย์)จ๊ะ..

 

ข๊อย..ย..ย เนอะ ^^  เปิ้นมาแอ่วเจียงใหม่บ่บอกเฮา ฮึ!   ขอฮับรางวัลโตยเน้อเจ้า   มาตอบว่าบล็อกเกอร์ตี้ได้ปะอา(จารย์)จ๊ะก่อคือ พี่ศน.อ้วน

ขอบคุณนักๆ ตี้ส่ง sms มาตะคืน กับโทรมากอยกั๋นเมื่อเจ๊านี้นะเจ้า   ฮักอา(จารย์)จ๊ะแต๊ว่า   เดียวไปบ้านน้าจะถามน้องหื้อเนอะว่าต้นกล้าอาชีพลำพูนอบรมเป๋นจะไดพ่อง   ^^

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณค่ะ KRUPOM
 • มีความสุขมากๆๆในวันหยุดนะคะ
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีน้องต้อม..
 • บ่ได้ไปแอ่วเจียงใหม่ แต่ไปราชก๋านแบบฉุกละหุก
 • ไปเจ๊า..ปิ๊กแลง กิ๋นเข้าตอนแบบบ่ฮู้ว่ากิ๋นอะหยัง ลำกาบ่ลำกา กำแล้ว
 • คนเกยกั๋น บ่สบายก่อต้องห่วงใยกั๋นเนาะเป๋นธรรมดา
 •  แต่ถ้าเป๋นคนอื่นก่อบ่ฮู้ตวยเน้อ
 • ช่วงนีไปแก้ไขบันทึกบ่ได้เนาะ ปี้มะปรางเปรี้ยวเปิ้นฮู้แล้วหรือยัง
 •  เปิ้นอาจจะยุ่งกับก๋านเตรียมงานเสวนา ตี้สงขลาเนาะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณเอื้องแซะ

 • ยินดีกับเรื่องนี้จริงๆ
 • รอกันมานานหลาย
 • คืนครูสู่ห้องเรียนได้จริงรึเปล่ายังสงสัยอยู่นะคะ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ... 

เขียนเมื่อ 

สุขสันต์วันอาทิตย์

เขียนเมื่อ 
 • ถ้าจัดสรรอัตรา ครู 1 คน: 1 ร.ร.ก็น่าจะประสบผลสำเร็จนะคะ
 • ถึงแม้ว่างบประมาณจะยังไม่โอนมา แต่สพฐ./สพท.ทุกแห่ง ก็แสดงสปิริต ดำเนินการตามนโยบายแห่งชาติค่ะ
 •  ขอบคุณที่มาแลกเปลี่ยนค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ KRUPOM
 • ขอบคุณที่แวะมาทักทายทุกวัน น่ารักมากๆๆๆๆ
เขียนเมื่อ 
 • อา(จารย์)จ๊ะ

ช่วงนี  <<  มาฮับหมูบินเสียดีๆ  พิมพ์ผิด อิอิ  คัดคำผิดสักสิบเนอะ  เตื้อหน้าจะได้บ่ลืม

เขียนเมื่อ 

สวัสดี  สาวน้อยตัวกลม  คนข้างบน โตยเจ้า

 • กราบสวัสดีเจ้า ป้าเอื้องแซะคนงาม 
 • ครูใหม่ที่คืนให้เด็ก  จะมีหุ่นผอมเพรียว  สอนไปนานๆ  จาก 45 กก.ลายเป็น 63 กก.เลยนะคะ
 • สบายดี นะคะ
 • รักษาสุขภาพ นะคะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ๊ะ  มีความสุขนะคะ

คนสวยมาเม้นแล้วน๊า

 • แวะมาชื่นชมกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
 • ต้นกล้าอาชีพ คืนครูให้นักเรียน ธุรการโรงเรียน
 • อย่างนี้ต้องขอชมและให้ 5 ดาว
 • ขอให้มีความสุขกับการทำงาน
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีเจ๊าสาวน้อยเนปาลี
 • บ่อยากได้หมูบิน เพราะกลั๋วจะเป็นหมูไปโตยกั๋น
 •  ยังดีตี้เป๋นหมูบินสีชมพู
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีเจ๊าครูใหม่บ้านน้ำจุน
 • ยิ้นดีตี้แวะมาทักทายกั๋นเจ๊า
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กิ๋นอิ่ม หลับดี เจ๊า
 •  สงสัยถ้าจะตุ๊ยขึ้นกั๋นแต้ละเจ๊า
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ KRUPOM
 •  ขอให้มีความสุขนะคะ
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะคุณเหรียญชัย เหรียญชัยมาวงศ์
 • ยินดีที่มาแลกเปลี่ยนค่ะ
 • น้องๆทุกคนตั้งใจรับการฝึกอบรม และร่วมมือในการจัดกิจกรรม
 • ทำให้ทีมงานมีกำลังใจ ขึ้นอีกเยอะ
 • ขอบคุณที่มาเพิ่มพลังงานนะคะ
เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจให้คุณครทุกท่านค่ะ

เขียนเมื่อ 

มาทักทายพี่เรา แต่พบไวรัส แงๆๆๆๆๆๆ

เขียนเมื่อ 

คิดถึงจัง

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะคุณแบ่งปัน
 • ขอบคุณที่มาให้กำลังใจ
 • ชื่อ "แบ่งปัน" มีความหมายดีมากนะคะ
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะดร.ขจิตคนเก่ง
 • ดีใจ และชื่นชมกับวิทยากรทุกท่าน ด้วยที่
 •  G2K Forum 1 ประสบความสำเร็จค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ KRUPOM
 • ขอบคุณสำหรับกำลังใจก้อนโต
 •  คงต้อง สู้ สู้ ต่อไป เพราะไม่รู้จะถอยไปไหน?
เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ๊ะ  มีความสุขวันหยุดนะจ๊ะ

ทักทายวันสบายๆ

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณครับ KRUPOM
อ้อจัง
IP: xxx.143.135.174
เขียนเมื่อ 

ส่งมาให้ดู ของเขาเริสสสสสสมั๊กๆๆ

ฟ้ามุ่ย
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ 

เพิ่งจะเริ่มงานธุรการ อยากจะจัดแฟ้มหนังสือราชการให้เป็นหมวดหมู่ พอจะแนะนำบ้างไหมค่ะ แต่ละแฟ้มจะเก็บรหัสอย่างไรบ้าง

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะน้องฟ้ามุ่ย
 • ควรจะจัดแบบห้องสมุดทั่วไป ระบบดิวอี้ไง
 • ตัวอย่าง....งานวิชาการใช้รหัส...001และแตกย่อยออกไปเป็น 001.1/.2/.3ฯ
 •  งานการเงิน หรืองบประมาณ ใช้รหัส......002-003..........
 • งานบุคลากร ใช้รหัส 004 งานประชาสัมพันธ์/ชุมชนสัมพันธ์...ใช้รหัส 005......
 • อย่างไรก็ตามไม่น่าจะเกินความสามารถน้องฟ้ามุ่ยหรอกค่ะ