ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา

คงกฤช
หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551
กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบ การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการเน้นการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ จึงให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ เป็นวิชาเฉพาะอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ สพฐ.ได้ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ ๑. ปรับโครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนี้ ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖) เพิ่มเวลาเรียนสาระพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จาก ๘๐ ชั่วโมงต่อปี เป็น ๑๒๐ ชั่วโมงต่อปี โดยกำหนดให้เรียนสาระประวัติศาสตร์ ๔๐ ชั่วโมงต่อปี และเรียนสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม สาระเศรษฐศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ ๘๐ ชั่วโมงต่อปี ปรับเวลาเรียนรวม (พื้นฐาน) จาก ๘๐๐ ชั่วโมงต่อปี เป็น ๘๔๐ ชั่วโมงต่อปี และปรับเวลาเรียนรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้นจาก ๘๐ ชั่วโมงต่อปี เป็นปีละไม่เกิน ๔๐ ชั่วโมงต่อปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) เพิ่มเวลาเรียนสาระพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จาก ๑๒๐ ชั่วโมงต่อปี (๓ หน่วยกิต) เป็น ๑๖๐ ชั่วโมง ๒/ต่อปี (๔ หน่วยกิต) ต่อปี (๔ หน่วยกิต) โดยกำหนดให้เรียนสาระประวัติศาสตร์ ๔๐ ชั่วโมงต่อปี (๑ หน่วยกิต) และ เรียนสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม สาระเศรษฐศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ ๑๒๐ ชั่วโมงต่อปี (๓ หน่วยกิต) ปรับเวลาเรียนรวม (พื้นฐาน) จาก ๘๔๐ ชั่วโมงต่อปี (๒๑ หน่วยกิต) เป็น ๘๘๐ ชั่วโมงต่อปี (๒๒ หน่วยกิต) และปรับรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้นจาก ๒๔๐ ชั่วโมงต่อปี เป็นปีละไม่เกิน ๒๐๐ ชั่วโมงต่อปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖) เพิ่มเวลาเรียนสาระพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จาก ๒๔๐ ชั่วโมงตลอด ๓ ปี (๖ หน่วยกิต) เป็น ๓๒๐ ชั่วโมงตลอด ๓ ปี (๘ หน่วยกิต) โดยกำหนดให้เรียนสาระประวัติศาสตร์ ๘๐ ชั่วโมงตลอด ๓ ปี (๒ หน่วยกิต) และเรียนสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ การดำเนินชีวิตในสังคม สาระเศรษฐศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ ๒๔๐ ชั่วโมงตลอด ๓ ปี (๖ หน่วยกิต) ปรับเวลาเรียนรวม (พื้นฐาน) จาก ๑,๕๖๐ ชั่วโมงตลอด ๓ ปี (๓๙ หน่วยกิต) เป็น ๑,๖๔๐ ชั่วโมงตลอด ๓ ปี (๔๑ หน่วยกิต) และปรับรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้นจาก ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ชั่วโมงตลอด ๓ ปี เป็น ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ชั่วโมงตลอด ๓ ปี ๒. ปรับเกณฑ์การจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปรับเกณฑ์การจบการศึกษา รายวิชาพื้นฐาน จากเดิม ๖๓ หน่วยกิต เป็น ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมจากเดิมไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วยกิต เป็นไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปรับเกณฑ์การจบการศึกษา รายวิชาพื้นฐาน จากเดิม ๓๙ หน่วยกิต เป็น ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมจากเดิมไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต เป็นไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักสูตรแกนกลางฯ

คำสำคัญ (Tags)#หลักสูตรแกนกลางฯ 2551

หมายเลขบันทึก: 261888, เขียน: 18 May 2009 @ 15:58 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 13:00 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

อัจฉราภรณ์
IP: xxx.53.14.40
เขียนเมื่อ 

หลักสูตรสาระสังคมม.ต้น

อัจฉราภรณ์
IP: xxx.53.14.40
เขียนเมื่อ 

หลักสูตรสาระสังคมม.ต้น

อัจฉราภรณ์
IP: xxx.53.14.40
เขียนเมื่อ 

ขอตัวอย่างหลักสูตรสาระสังคมฯม.ต้น

ปริญญา ระถี
IP: xxx.26.183.16
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับได้เข้ามาอ่านาทำความเข้าใจ ดีครับ