“การที่สามารถวาดภาพดีเด่นภาพหนึ่ง หรือแกะสลักรูปรูปหนึ่ง หรือทำบางสิ่งบางอย่างให้สวยงามได้นั้น ย่อมเป็นสิ่งที่มีค่า แต่ถ้าหากสามารถแกะสลักหรือวาดภาพบรรยากาศให้เป็นบรรยากาศที่ดีได้ ก็ยิ่งวิเศษใหญ่ เพราะบรรยากาศที่ดี จะมีผลทำให้คุณภาพชีวิตประจำวันของคนดีขึ้น และนี่คือ ศิลปะขั้นสูงสุด” จากคำกล่าวของ เฮนรี เดวิด ทอโร นักเขียนและนักปรัชญาอเมริกัน ในช่วงระหว่าง ค.ศ.1817 – 1862 จากหนังสือ จาก “ไม่มีคำว่าล้มเหลว” เป็นหนังสือที่รวม 101 วจนะเพื่อให้กำลังใจผู้คน บรรณาธิการโดย วิลเลี่ยม ไอ.นิโคลล์ แปลโดย ส.สุวรรณ พิมพ์เมื่อปี 2538 โดยสำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก

     อ่านแล้วทำให้นึกถึงคุณลักษณะที่ดีประการหนึ่งของ “คุณอำนวย” นั่นหมายถึงหากทำได้คุณอำนวยก็เป็นศิลปินผู้วาดบรรยากาศครับ แต่คุณอำนวยในความหมายของผมจะเป็น 2 อย่างตามที่เคยบันทึกไว้ที่คุณอำนวย (KF) สไตล์ “ชายขอบ”