การทำวิจัยในชั้นเรียน(วิชาภาษาอังกฤษ)

ภัทรานิษฐ์
การทำวิจัยในชั้นเรียน(วิชาภาษาอังกฤษ) ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเพียงแต่ต้องทราบสิ่งเหล่านี้

การทำวิจัยในชั้นเรียน(วิชาภาษาอังกฤษ)

ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเพียงแต่ต้องทราบสิ่งเหล่านี้

  1.    บทที่   1  บทนำ  ความเป็นมาของปัญหาและปัญหา

   2.   บทที่ 2   เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

             -  ความสำคัญและประโยชน์

   3.    บทที่   3  วิธีการวิจัย

               -  วัตถุประสงค์ของการวิจัย    

                -    ขั้นที่  1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

                -    ขั้นที่  2  ประชากร

                -    ขั้นที่  3  การสร้างเครื่องมือวิจัย

                -    ขั้นที่  4  วิธีดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

                -    ขั้นที่   5  การวิเคราะห์ข้อมูล

   4.    บทที่  4   ผลการวิจัย

              -     ตารางที่  1  คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

              -      ตารางที่  2   คะแนนแบบฝึกหัดชุดที่ 1-7  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

              -      ตารางที่  3  เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียน  หลังเรียน  ตามความจริงและ  โดยรวม

   5.     บทที่  5   การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

              - สรุปผลการวิจัย

                  1. วัตถุประสงค์

                  2.  สมมติฐาน

                  3.  ประชากร

                  4.  เครื่องมือในการวิจัย

                  5.  วิธีการรวบรวมข้อมูล

                  6.  การวิเคราะห์ข้อมูล

                  7.   สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

                        7. 1.   ตัวแปรต้น

                        7. 2.   ตัวแปรตาม 

                  8.   อภิปรายผล

                  9.  ข้อเสนอแนะ

                           ตามด้วย       บรรณานุกรม

                                   -          วิทยานิพนธ์ (งานวิจัย)

                                    -          ภาคผนวก

                                    1. แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ครอบคลุมเนื้อหาบทที่ 1-7

                                     2. แบบฝึกหัดบทที่ 1-7

                                     3. ตารางคะแนนเปรียบเทียบ

                           สุดท้ายตามด้วย      ประวัติผู้เขียน

................................................................................................................

 บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย                 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้แบบทดสอบก่อนเรียน  หลัง เรียนและ  แบบฝึกหัด    วิชา  ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6  ในโรงเรียนบ้านปะกาจินอ  อำเภอหนองจิก  สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี  เขต 1

ผู้เขียน                         นางสาวภัทรานิษฐ์    เจริญธรรม

สาขาวิชา                     การบริหารการศึกษา

ปีการศึกษา                   2549

บทคัดย่อ

                 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6ในโรงเรียนบ้านปะกาจินอ  อำเภอหนองจิกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 1  2) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 ในโรงเรียนบ้านปะกาจินอ  อำเภอหนองจิกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 1

                 ประชากรในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้น ป.5 และป.6 โรงเรียนบ้านปะกาจินอจำนวน 50  คน เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน  หลังเรียน จำนวน  10 ข้อ แบบฝึกหัดชุดที่ 1-7 แบบฝึกหัดละ 10  ข้อ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลกระทำโดยการวิเคราะห์โดยโปรแกรม Spss  For  Windows  Version 10.0 เพื่อหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

                  การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพดังนี้

1.       แบบทดสอบมีความตรงเชิงเนื้อหาโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้คือ 0.5

2.       แบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ฉบับนี้มีความเหมาะสมเพื่อใช้ทดสอบกับนักเรียนที่มีระดับความสามารถปานกลาง และมีการพัฒนาระดับความสามารถที่สูงขึ้น

3.       แบบทดสอบที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพเหมาะสมสำหรับจะนำไปใช้วัดศักยภาพทางภาษาอังกฤษ  เพื่อจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือเพื่อการวิจัยต่อไป

ตัวอย่าง  การทำวิจัยในชั้นเรียน

ดูจากที่นี่

บทคัดย่อ


งานวิจัยในชั้นเรียน


 


 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้อ่านออก-เขียนได้

คำสำคัญ (Tags)#ภาษาอังกฤษ#วิจัยในชั้นเรียน#abstract#วิทยาทาน

หมายเลขบันทึก: 260267, เขียน: 10 May 2009 @ 14:34 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 25, อ่าน: คลิก


ความเห็น (25)

paeyim
IP: xxx.47.182.91
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณมากครับ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย
  • อาจารย์ครับ การทำวิจัยหน้าเดียวไม่มีเหรอครับ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณpaeyim [IP: 117.47.182.91]

ขอบใจมากนะ ที่เข้ามาชม

การทำวิจัยหน้าเดียวไม่มีเหรอครับ ตอบว่า

มีซิคะ ลองค้นคว้า ศึกษา ดูนะคะ

โชคดี มีสุขนะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

  • เป็นกำลังใจให้นะคะ
  • ด้วยคิดถึงค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ  พี่คิม

ขอบคุณมากนะคะ

มอบเพลง ให้ค่ะ

เพลง why do i love you so - iJigg.com

โชคดีค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

 ภาษาอังกฤษ...ทำยังไงเด็กจึงจะเก่งและชอบคะ

เพราะจำเป็นมาก... ผลสอบออกมาคะแนนต่ำมากนะคะ

 ขอบคุณนะคะที่ไปทักทาย

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ พี่แดง

ภาษาอังกฤษทำให้มี เสน่ห์

เก่งหรือไม่ อยู่ที่เราขวนขวายค่ะ

เกรดสูงหรือต่ำไม่สำคัญค่ะ

โชคดี มีสุขค่ะ

เพลง why do i love you so - iJigg.com  ฟังเพลงด้วยกันค่ะ

จ๊อบ
IP: xxx.47.184.251
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณครูจิ๋วมากค่ะ งานวิจัยของครูช่วยในการเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครูได้เยอะเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณจ๊อบ

ด้วยความยินดีค่ะ

อ่านดูเป็นแบบอย่างได้ แต่อย่าให้เหมือนของครูจิ๋วทั้งหมดนะคะ

เดี๋ยวอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย comment คุณนะคะ

ให้อ่านเป็นวิทยาทานค่ะ

ขอให้มีความสุขในการทำวิจัยค่ะ

สวัสดีค่ะ พี่ครูจิ๋ว ไม่ยากค่ะ ไม่ยาก เป็นกำลังใจให้นะคะ อิอิ

เขียนเมื่อ 

น้องพอลล่า ตามมาถึงนี่เลยนะเรา

คิดถึงซินะ

ขอบคุณที่เป็นกำลังใจค่ะ

แล้วค่อยไปเยี่ยมที่บล็อกนะคะ

เขียนเมื่อ 

แวะมาเติมเต็มความรู้ค่ะ...บาย..บาย

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ พี่ครูปริมปราง

แล้วค่อยคุยใหม่นะคะ

ขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะ

ครูปุ๊
IP: xxx.26.241.132
เขียนเมื่อ 

อยากได้คำแนะนำจากครูรุ่นพี่ค่ะเกี่ยวกับ หนังสือแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษระดับ มต้น ที่ดี ๆ หลากหลาย สนุกค่ะ

เขียนเมื่อ 

ครูปุ๊คะ

หนังสือ G0 GO แบบเรียนสนุกค่ะ

ถ้าไม่ไปร้านหนังสือ กรุณาเปิดในกูเกิล

และคี คำว่า "หนังสือแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษระดับ มต้น"

thanyakorn
IP: xxx.164.177.219
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่า ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาอังกฤษเท่าไรค่ะ?

อายุมากแล้วเรียนได้ไหมเพราะหนูอายุ27ปีแล้วยัง พูด,อ่าน,เขียน ภาษาอังกฤษไม่ได้เลย

อยากจะเรียนมาก ช่วยตอบหน่อยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ตอบคุณthanyakorn

ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาอังกฤษแต่ละที่ไม่เท่ากันค่ะ....

การเรียนรู้นั้น....เรียนได้ตลอดชีวิตค่ะ.....ยังไม่สายที่จะเรียนค่ะ

ณัฐ
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ 

สวัวดีค่ะ

คือหนูอยากได้วิจัยในชั้นเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่5หรือ6ทั้งเรื่องค่ะ

พอจะส่งเข้าเมลล์ให้หน่อยได้มั้ยคะ

สวัสดีค่ะ

ขอบคุณที่ให้ความรู้ อยากขอคำแนะนำวิจัยภาษาอังกฤษชั้นประถมปีที่ 2ค่ะ

รัตนชนก
IP: xxx.53.208.187
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะที่ให้ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนดีดี

สิริมา เกศกิจนันท์
IP: xxx.230.101.32
เขียนเมื่อ 

ครูแก่ๆอ่านแล้วยังไม่แหวว   อายุ58แต่อยากรู้  สอน ป. 1ค่ะ สอนคนแก่ด้วย

 

น้องบีมค่ะ (แม่สั่งว่าให้บีมไปดูบีมก็ไปดู)
IP: xxx.172.30.93
เขียนเมื่อ 

คุณครูค๊ะแม่หนูบ่มาเรื่อยๆเลยว่าหัดดูบทเรียนก่อนเค้าบ้าง หนุเลยเข้ามาที่เว็บนี้

หนุเลยอยากรู้ว่าคุณครูพอจะมีบทเรียนภาษาอังกฤษสำหรับป.5ไหมค๊ะ.

ลัญชนา จิโสะ
IP: xxx.49.235.80
เขียนเมื่อ 

สวัดดีค่ะ

หนูอยากได้ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียนหน้าเดียวภาษาอังกฤษป.2 ช่วยตอบทางmailด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ

วินัย
IP: xxx.93.199.67
เขียนเมื่อ 

ผมขอตัวอย่างงานวิจัยในห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หน่อยครับ จะเอาไปเป็นแนวทางการวิจัย และเป็นส่วนในการทำวิจัยของผม ชั้นไหนก็ได้ครับ ขอบคุณมากครับ

น้องหนู
IP: xxx.48.188.26
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอตัวอย่างงานวิจัยในห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษหน่อยค่ะ  จะเอาไปเป็นแนวทางการวิจัยชั้นป.5 ไม่เคยทำเลยค่ะและไม่เคยศึกษาเรื่องนี้มาก่อนขอบคุณมากค่ะ

kroopanida
IP: xxx.77.219.232
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะ สำหรับขั้นตอนการทำวิจัย