การทำวิจัยในชั้นเรียน(วิชาภาษาอังกฤษ)

ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเพียงแต่ต้องทราบสิ่งเหล่านี้

  1.    บทที่   1  บทนำ  ความเป็นมาของปัญหาและปัญหา

   2.   บทที่ 2   เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

             -  ความสำคัญและประโยชน์

   3.    บทที่   3  วิธีการวิจัย

               -  วัตถุประสงค์ของการวิจัย    

                -    ขั้นที่  1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

                -    ขั้นที่  2  ประชากร

                -    ขั้นที่  3  การสร้างเครื่องมือวิจัย

                -    ขั้นที่  4  วิธีดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

                -    ขั้นที่   5  การวิเคราะห์ข้อมูล

   4.    บทที่  4   ผลการวิจัย

              -     ตารางที่  1  คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

              -      ตารางที่  2   คะแนนแบบฝึกหัดชุดที่ 1-7  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

              -      ตารางที่  3  เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียน  หลังเรียน  ตามความจริงและ  โดยรวม

   5.     บทที่  5   การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

              - สรุปผลการวิจัย

                  1. วัตถุประสงค์

                  2.  สมมติฐาน

                  3.  ประชากร

                  4.  เครื่องมือในการวิจัย

                  5.  วิธีการรวบรวมข้อมูล

                  6.  การวิเคราะห์ข้อมูล

                  7.   สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

                        7. 1.   ตัวแปรต้น

                        7. 2.   ตัวแปรตาม 

                  8.   อภิปรายผล

                  9.  ข้อเสนอแนะ

                           ตามด้วย       บรรณานุกรม

                                   -          วิทยานิพนธ์ (งานวิจัย)

                                    -          ภาคผนวก

                                    1. แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ครอบคลุมเนื้อหาบทที่ 1-7

                                     2. แบบฝึกหัดบทที่ 1-7

                                     3. ตารางคะแนนเปรียบเทียบ

                           สุดท้ายตามด้วย      ประวัติผู้เขียน

................................................................................................................

 บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย                 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้แบบทดสอบก่อนเรียน  หลัง เรียนและ  แบบฝึกหัด    วิชา  ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6  ในโรงเรียนบ้านปะกาจินอ  อำเภอหนองจิก  สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี  เขต 1

ผู้เขียน                         นางสาวภัทรานิษฐ์    เจริญธรรม

สาขาวิชา                     การบริหารการศึกษา

ปีการศึกษา                   2549

บทคัดย่อ

                 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6ในโรงเรียนบ้านปะกาจินอ  อำเภอหนองจิกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 1  2) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 ในโรงเรียนบ้านปะกาจินอ  อำเภอหนองจิกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 1

                 ประชากรในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้น ป.5 และป.6 โรงเรียนบ้านปะกาจินอจำนวน 50  คน เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน  หลังเรียน จำนวน  10 ข้อ แบบฝึกหัดชุดที่ 1-7 แบบฝึกหัดละ 10  ข้อ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลกระทำโดยการวิเคราะห์โดยโปรแกรม Spss  For  Windows  Version 10.0 เพื่อหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

                  การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพดังนี้

1.       แบบทดสอบมีความตรงเชิงเนื้อหาโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้คือ 0.5

2.       แบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ฉบับนี้มีความเหมาะสมเพื่อใช้ทดสอบกับนักเรียนที่มีระดับความสามารถปานกลาง และมีการพัฒนาระดับความสามารถที่สูงขึ้น

3.       แบบทดสอบที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพเหมาะสมสำหรับจะนำไปใช้วัดศักยภาพทางภาษาอังกฤษ  เพื่อจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือเพื่อการวิจัยต่อไป

ตัวอย่าง  การทำวิจัยในชั้นเรียน

ดูจากที่นี่

บทคัดย่อ


งานวิจัยในชั้นเรียน