โครงสร้างเคลื่อนไหว (mobile)

                เป็นงานประติมากรรมที่มีโครงสร้างบอบบางจัดสมดุลด้วยเส้นลวดแข็งบาง ๆ ที่มีวัตถุรูปร่าง  รูปทรงต่าง ๆ ที่ออกแบบเชื่อมติดกับเส้นลวด เป็นเครื่องแขวนที่เคลื่อนไหวได้ด้วยกระแสลมเพียงเบา ๆ

งานสื่อผสม ( mixed media)       

เป็นงานออกแบบทางทัศนศิลป์ที่ประกอบด้วยหลายสื่อโดยใช้วัสดุหลาย ๆ แบบ เช่น กระดาษ ไม้ โลหะ สร้างความผสมกลมกลืนด้วยการสร้างสรรค์

จังหวะ ( rhythm)                           

                เป็นความสัมพันธ์ของทัศนธาตุ เช่น เส้น สี รูปร่าง รูปทรง น้ำหนักในลักษณะของการซ้ำกัน สลับไปมา หรือลักษณะลื่นไหล เคลื่อนไหวไม่ขาดระยะจังหวะที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันจะช่วยเน้นให้เกิดความเด่น หรือทางดนตรีก็คือการซ้ำกันของเสียงในช่วงเท่ากันหรือแตกต่างกันจังหวะให้ความรู้สึกหรือความพอใจทางสุนทรียภาพในงานศิลปะ

ทัศนธาตุ ( visual  elements)

                สิ่งที่เป็นปัจจัยของการมองเห็นเป็นส่วนต่าง ๆ  ที่ประกอบกันเป็นภาพ  ได้แก่  เส้น  น้ำหนัก  ที่ว่าง  รูปร่าง   รูปทรง  สี  และลักษณะพื้นผิว

ทัศนียภาพ ( perspective)             

วิธีเขียนภาพของวัตถุให้มองเห็นว่ามีระยะใกล้ไกล

ทัศนศิลป์ ( visual  art)                 

                ศิลปะที่รับรู้ได้ด้วยการเห็น ได้แก่   จิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ์  และงานสร้างสรรค์อื่น ๆ  ที่รับรู้ด้วยการเห็น

ภาพปะติด (collage)         

เป็นภาพที่ทำขึ้นด้วยการใช้วัสดุต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ  ผ้า เศษวัสดุธรรมชาติ   ฯลฯ  ปะติดลงบนแผ่นภาพด้วยกาวหรือแป้งเปียก

วงสีธรรมชาติ ( color circle)

                คือวงกลมซึ่งจัดระบบสีในแสงสีรุ้งที่เรียงกันอยู่ในธรรมชาติ สีวรรณะอุ่น จะอยู่ในซีกที่มี

สีแดงและเหลือง ส่วนสีวรรณะเย็นอยู่ในซีกที่มีสีเขียว และสีม่วง สีคู่ตรงข้ามกันจะอยู่ตรงกันข้าม

ในวงสี

วรรณะสี ( tone)

                ลักษณะของสีที่แบ่งตามความรู้สึกอุ่นหรือเย็น  เช่น  สีแดง  อยู่ในวรรณะอุ่น (warm tone)             สีเขียวอยู่ในวรรณะเย็น (cool tone)

สีคู่ตรงข้าม (complementary colors)         

สีที่อยู่ตรงกันข้ามกันในวงสีธรรมชาติเป็นคู่สีกัน  คือ สีคู่ที่ตัดกันหรือต่างจากกันมากที่สุด  เช่น  สีแดงกับสีเขียว สีเหลืองกับสีม่วง   สีน้ำเงินกับสีส้ม

องค์ประกอบศิลป์ (composition  of  art)   

วิชาหรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสร้างรูปทรงในงานทัศนศิลป์