วันที่ 29 เมษายน 2552 สำนักงาน กศน.ร่วมกับสถาบัน กศน.ภาคกลาง ได้จัดประชุมชี้แจงการใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ให้กับสถานศึกษาในกำกับ คือ โรงเรียนผู้ใหญ่ของสำนักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคกลาง ภาคใต้และภาคตะวันออก รวมทั้ง กทม. ประมาณ 200 กว่าคน โดยให้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบฯ พ.ศ.2551 ว่าได้มีการปรับปรุงมาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 โดยจะใช้ในภาคเรียนที่ 1/2552 โดยมีการนำร่องในกศน. 10 จังหวัดทั่วประเทศ  พร้อมทั้งจะนำมาใช้กับโรงเรียนผู้ใหญ่ของสถานศึกษาในกำกับ กศน.โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร จากเดิมเป็นหมวดวิชามี 8 สาระการเรียนรู้ ปรับมาเป็นรายวิชา 5 สาระการเรียนรู้  ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งในการประชุมได้ให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของหลักสูตรตั้งแต่เช้าจนกระทั่ง 5 โมงเย็น จึงได้เลิกประชุมชี้แจง และจะประชุมต่อในวันที่ 30 เมษายน 2552 อีกครั้ง วันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ พรุ่งนี้จะเล่าสู่กันฟังถึงความก้าวหน้าในการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป