ศัพท์ปฎิรูปการศึกษาที่ควรรู้ 5

  เด็กด้อยโอกาส
                หมายถึง เด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบากเนื่องจากมีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าปกติทั่วไป เนื่องจากเป็นผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาอื่น ๆ จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย และสามารถบรรลุถึง
ศักยภาพขั้นสูงสุดได้และเพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดประเภทของเด็กด้อยโอกาสในลักษณะสากล จึงได้แบ่งเด็กด้อยโอกาสออกเป็น 10 ประเภท ดังต่อไปนี้

1) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก 

2) เด็กเร่

3) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก

4) เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือเด็กกำพร้า 

 5) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุน 

6) เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ) 

7) เด็กในชนกลุ่มน้อย

8)เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด

9) เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ 

10) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (0)