วันนี้ช่วงบ่ายแก่-แก่  ได้พูดคุยกันเรื่องการเตรียมงานจัดอบรมในช่วงเดือนพฤษภาคม 

สิ่งที่ได้เรียนรู้และจะได้นำไปพัฒนาใช้ในงานจัดอบรมต่อๆไป คือ 

จากเดิม ผู้เข้ารับการอบรมมักจะอบรมด้วยการ 

 จด -จำ -  คิด 

แต่ครั้งนี้เราจะเพิ่มบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกันด้วยการฝึกให้

 ฟัง -คิด(นำไปใช้อย่างไร)-เขียน -บอกต่อ