ลปรร.เรื่องมาตรฐานการพยาบาลกับสถานสงเคราะห์

Ping
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อ 24-26 เม.ย49 ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรที่ปรึกษาเรื่องการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการคนพิการในสถานสงค์เคราะห์ และศูนย์ฟื้นฟูอาชีพ ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการโดยได้รับช่วยในส่วนส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการทางมาตรฐานการจัดบริการรักษาพยาบาล เพื่อเป็นแนวทางใช้ประเมินผลภายใน 6 เดือน - 1ปี ซึ่งงานนี้ ทางสำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ได้จัดทำมาตรฐานเป็นรูปเล่มแจกให้สถานสงเคราะห์,ศูนย์พัฒนาอาชีพ และศูนย์ฟื้นฟูอาชีพไปแล้ว

กิจกรรมคร้งนี้จัดเพื่อ ลปรร การจัดบริการคนพิการในสถานสงค์เคราะห์ และศูนย์ฟื้นฟูอาชีพ เพื่อพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานมีผ้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลปรร. จำนวนประมาณ 19 คน  เป็นพยาบาลวิชาชีพ 3 คน พยาบาลเทคนิค 2 คน ที่เหลือเป็นผ้ดูแลเด็ก จัดที่บ้านนนทภูมิ ปากเกร็ด ดิฉันเข้าไปช่วยในส่วนดัชนี การรักษาพยาบาล ใน 5 กระบวนการ  7 ตัวชี้วัด ซึ่งงานนี้ดิฉันหนักใจมาก เพราะมีเวลาเตรียมตัวน้อย แต่โชดดีที่เพิ่งผ่านประสบการณ์เตรียมการประเมินเพื่อรับรอง HA&HPHมาจึงพอจะหาสิ่งไปลปรร.ซึ่งหลังจากการประเมินผลผ้จัดพึงพอใจ ดิฉันก็โล่งใจไปได้หนึ่งเปราะ งานนี้ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสฝึก,ทบทวนความรู้เกี่ยวกับ KM ไม่ว่า Peer assist ,AAR,Dialogue และการได้เรียนรู้สิ่งดีดีรอบตัวเรา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัชรา ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (1)

IP: xxx.144.160.244
เขียนเมื่อ 
บอกปิ่งแล้วไงว่า KM กำลัง  hit  ค่ะ