คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นโครงการที่ได้รับการบรรจุให้แผนฯ 8 ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๆ ในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก รังสีเทคนิค และกายภาพบำบัด เพื่อสนองตอบตามแผนพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ

   ท่านคณบดีคนก่อน ศาสตราจารย์ทวีสุข เห็นว่าคณะฯ ได้ก่อตั้งมาได้ระยะหนึ่งแล้ว ต้องการที่จะจัดงานครบรอบคณะฯ เดิมตอนแรกตั้งใจว่าจะจัดงานครบรอบ 9 ปี เพราะเลข 9 เป็นเลขที่เป็นมงคลดี แต่เนื่องจากทางคณะฯ ยังไม่พร้อมจึงเลื่อนการจัดงานออกไป

   ตอนหาวันก่อตั้งคณะฯ มีเหตุที่มาอยู่พอสมควร เพราะดูจากคณะฯ ที่ก่อตั้งมาพร้อมกัน 3 คณะ ก็นับวันต่างกัน เช่น คณะทันตแพทยฯ เริ่มนับวันที่อนุมัติหลักสูตรเป็นวันก่อนตั้งคณะ คณะพยาบาลฯ นับวันที่ได้รับการสถาปนาจากโครงการจัดตั้งเป็นคณะ สำหรับคณะสหเวชศาสตร์ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ได้มีมติให้เริ่มนับวันที่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ (ศาสตราจารย์ทวีสุข กรรณล้วน) คือวันที่ 16 กรกฎาคม 2539 เป็นวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ นับจนถึงปัจจุบัน ครบปี 10 ครับ ผมอยู่คณะฯ นี้มา 8 ปี เริ่มมาทำงานที่นี้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2541 รู้สึกเวลามันผ่านไปไวเหมือนกันครับ

    ปีนี้ทางคณะฯ จึงเตรียมจัดโครงการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 10 ปีขึ้น มีกิจกรรมมากมายครับ เช่น

 • กิจกรรมทำบุญตักบาตร (วันที่ 13 กรกฎาคม 2549) ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ มอบหมายให้ผมไปดูฤกษ์ยาม และประสานงานกับทางวัดเรียบร้อยแล้วครับ
 • กิจกรรมงานคืนสู่เหย้า (วันที่ 7 สิงหาคม 2549) อ.นพดล จำรูญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตเจ้าภาพหลัก
 • กิจกรรมประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบ 10 ปี (วันที่ 7-9 สิงหาคม 2549) กิจกรรมนี้งานใหญ่ มีผศ.ปนดา รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นเจ้าภาพหลัก

  ในระหว่างนี้ได้มีการประกวดตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์
  ครบ 10 ปี มีอาจารย์นพดล จำรูญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานกรรมการ ผมเป็นกรรมการร่วมอยู่ด้วย มีผู้ส่งประกวดมากมายครับ แม้แต่คนในคณะฯ ก็ส่งครับ ผมดูตาลายไปหมดครับ มีรางวัลเป็นเงินสดให้ 3 รางวัล
 • รางวัลที่ 1 เป็นเงินสด 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 เป็นเงินสด 2,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 เป็นเงินสด 1,000 บาท

  หลายคนสะดุดตากับตราสัญลักษณ์ของคุณภานุพงศ์ จงชานสิทโธ จากคณะวิชาออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา วิทยาเขตพายัพ (เจ็ดยอด) จ.เชียงใหม่

          


  ความหมายของตราสัญลักษณ์ ที่คุณภานุพงศ์ ให้ความหมายได้อย่างโดนใจคณะกรรมการ ครับ ตามรายละเอียดด้านล่าง

 • ตัวเลข 10 สื่อความหมายถึง การสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 10 ปี โดยตัวเลข 1 และ 0 ออกแบบให้มีความเกี่ยวพันกันอย่างมีเอกภาพ คณะสหเวชฯ ที่มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ ตัวเลข 1 ออกแบบในลักษณะของหัวลูกศรที่พุ่งขึ้นสู่ด้านบน หมายถึง การมุ่งสร้างองค์ความรู้ด้วยการวิจัย ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
 • วงกลมสีแดง คือ โลก เปรียบเสมือน ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล แถบโค้งสีส้มที่พาดผ่านระหว่างเลข 1 และ 0 ให้ความรู้สึกอ่อนช้อย เปรียบเสมือน การประสานงานให้เกิดการพัฒนา การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ภาพช้างศึก ตือ สัญลักษณ์ประจำ มน.
 • สีน้ำเงิน คือ สีประจำคณะสหเวชฯ สีแดง คือ สีแห่งความมุ่งมั่น สีเทา - แสด คือ สีประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

  คณะกรรมการพิจารณาประกวดตราสัญลักษณ์ ตอนแรกสะดุดตากันที่ วงกลมสีแดง ว่าควรนำออก แต่พอนำไปเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ให้ความเห็นว่าไม่ควรเอาออกครับ เป็นอันว่าตราสัญลักษณ์นี้จะไม่มีการปรับเปลี่ยนและใช้ในการประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ครับ

                                                                                                             บอย
                                                                             ชุมชนสำนักงานเลขานุการ